pik-zboze

Środek chwastobójczy

Jest stosowanym w uprawach pszenicy ozimej oraz jęczmienia jarego preparatem przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych o działaniu nalistnym. Herbicyd zawiera dwie substancje czynne: metsulfuron metylowy oraz tifensulfuron metylowy, które na roślinie wykazują działanie systemiczne polegające na zahamowaniu wzrostu oraz rozwoju uciążliwych chwastów. W uprawie pszenicy ozimej stosuje się go w fazie BBCH 21-31, a w przypadku uprawy jęczmienia – w fazie BBCH 13-31.

Ergon 70 WG

Dostępne opakowania:
300 g


Zawartość substancji czynnych:

 • metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 68 g/kg (6,8%),
 • tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 682 g/kg (68,2%).

Zezwolenie MRiRW nr R- 135/2013 z dnia 07.11.2013 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-412/2014d z dnia 28.10.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R -405/2015d z dnia 22.05.2015 r.

Aquatic-pollut-red

UWAGA
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
Zebrać rozsypany produkt.

Środek Ergon 750 WG zawiera dwie substancje czynne, które działają w roślinie systemicznie. Pobierane są one głównie przez liście oraz częściowo przez korzenie. W roślinie szybko się przemieszczają, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Pierwszy efekt chwastobójczy środka widoczny jest w ciągu 7-14 dni od wykonania zabiegu. Środek najskuteczniej działa na młode intensywnie rosnące chwasty. Susza lub opady deszczu w trakcie lub wkrótce po zabiegu zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania.

Chwasty wrażliwe na środek w dawce 75 g/ha w pszenicy ozimej: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, niezapominajka polna, przetacznik perski, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne chwasty rumianowate (rumian polny, rumianek pospolity, maruna bezwonna).

Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 75 g/ha w pszenicy ozimej:
miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna.

Chwasty wrażliwe na środek w dawce 60 g/ha w jęczmieniu jarym:
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, chwasty rumianowate (rumianek pospolity, maruna bezwonna).

Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 60 g/ha w jęczmieniu jarym:
przytulia czepna.

Chwasty odporne na środek w dawce 60 g/ha w jęczmieniu jarym:
ostrożeń polny.

Rośliny rolnicze.

Pszenica ozima. 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 g/ha
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Termin stosowania środka: Zabieg wykonać wiosną, po ruszeniu wegetacji, od początku fazy krzewienia do fazy 1. kolanka (co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) (BBCH21 – BBCH31).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1

Jęczmień jary 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać od fazy trzech liści do fazy 1. kolanka (co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) (BBCH13 – BBCH31).
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1

Środek Ergon 750 WG stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w glebie w trakcie okresu wegetacji. W roku stosowania środka Ergon 750 WG następczo uprawiane mogą być zboża, rzepak, fasola i trawy.
Jeżeli zachodzi konieczność wcześniejszej likwidacji plantacji opryskiwanej środkiem Ergon 750 WG (do 3 miesięcy po opryskiwaniu), z powodu uszkodzeń rośliny uprawnej przez szkodniki, choroby lub przymrozki, na polu po zlikwidowanej uprawie można, po wcześniejszym wykonaniu uprawek przedsiewnych; uprawiać pszenicę ozimą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. Mając na uwadze ryzyko rozwoju odporności niektórych gatunków chwastów środek stosować przemiennie ze środkami chwastobójczymi zawierającymi substancje czynne o innym mechanizmie działania.
 2. silna rosa lub opady deszczu występujące do 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.
 3. Na odmianach pszenicy ozimej Turkis, Limes i Dekan mogą pojawić niewielkie, przemijające chlorozy, które nie maja wpływu na plon.
 4. Przeciwwskazania

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W przypadku zastosowania środka w ochronie zbóż ozimych uprawianych na terenach narażonych na spływ powierzchniowy w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej pokrytej roślinnością o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA,  W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

Nie dotyczy.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką lub odważyć i wsypać (z włączonym mieszadłem) bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed zastosowaniem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

 POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

UWAGA

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperaturze 0 oC – 30oC z dala od źródeł ciepła, w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Przechowywać pod zamknięciem

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 3 lata

Do pobrania