pik-truskawkapik-warzywapik-rzepak

Środek grzybobójczy

koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie rzepaku, pomidora pod osłonami oraz truskawki w uprawie polowej i w uprawie pod osłonami przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego i ręcznego.

Grisu 500 SC

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l; 10 l

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

 • iprodion (związek z grupy dikarboksymidów) – 500 g/l (41,0%).

Zezwolenie MRiRW nr R-13/2012 wu z dnia 27.12.2012 r.
zmienione decyzja MRiRW nr R-225/2013d z dnia 17.09.2013 r.,
decyzją MRiRW nr R-319/2014d z dnia 03.09.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-347/2016d z dnia 07.07.2016 r.

silhouete Aquatic-pollut-red

Uwaga
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P391 – Zebrać wyciek.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P270 – Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P281 – Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P308+P313 – W przypadku narażenia lub styczności; Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Rzepak ozimy, rzepak jary.  

czerń krzyżowych.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania środka: od fazy pełni kwitnienia do końca kwitnienia (od BBCH 65 do BBCH 69).
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zastosowanie większej objętości wody pozwala na lepsze pokrycie cieczą roboczą w przypadku zwartych upraw.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Jeżeli znoszenie cieczy stanowi zagrożenie to należy zastosować opryskiwanie średniokropliste.

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Zastosowanie środka do zwalczania czerni krzyżowych w fazie pełni kwitnienia umożliwia także ochronę przed szarą pleśnią. Późniejszy zabieg najprawdopodobniej nie będzie wystarczająco skuteczny.
Uwaga: Środek wykazuje średni poziom zwalczania zgnilizny twardzikowej.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Liczba zabiegów: 1
Termin stosowania: od fazy pełni kwitnienia do fazy, w której 30% łuszczyn uzyskało typową wielkość (od BBCH 65 do BBCH 73).
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zastosowanie większej objętości wody pozwala na lepsze pokrycie cieczą roboczą w przypadku zwartych upraw.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Jeżeli znoszenie cieczy stanowi zagrożenie to należy zastosować opryskiwanie średniokropliste.

Pomidor (uprawa pod osłonami). 

szara pleśń, alternarioza.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Odstęp między zabiegami: 7-10 dni.
Termin stosowania środka: zapobiegawczo lub w momencie zaobserwowania pierwszych objawów chorób od fazy początku kwitnienia. Zabieg przeciwko szarej pleśni pozwala także na zwalczanie alternariozy.
Zalecana ilość wody: 600-1000 l/ha.
Zastosowanie większej objętości wody pozwala na lepsze pokrycie cieczą roboczą w przypadku zwartych upraw.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Truskawka (uprawa w gruncie i pod osłonami.( 

szara pleśń.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4 w uprawie polowej i 3 w uprawie pod osłonami.
Odstęp między zabiegami: 10-14 dni.
Termin zabiegu: Pierwszy zabieg wykonać na początku kwitnienia. Następne zabiegi, wykonać w trakcie kwitnienia, w odstępach 10-14 dni, z zachowaniem okresu karencji.
Zalecana ilość wody: 600-1000 l/ha.
Zastosowanie większej objętości wody pozwala na lepsze pokrycie cieczą roboczą w przypadku zwartych upraw.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. Środek zawiera substancję czynną z grupy dikarboksymidów. W przypadku występowania izolatów grzybów odpornych na fungicydy z tej grupy środek może być nieskuteczny.
 2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. Krótsze odstępy między zabiegami zachować w przypadku większego zagrożenia występowania chorób.
 3. Przed stosowaniem w uprawach przeznaczonych do przetwórstwa skonsultować się z zakładem przetwórczym.
 4. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy, w szczególności na owies.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Stosować odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz mocne obuwie (np. kalosze) w trakcie obchodzenia się z nierozcieńczonym preparatem oraz w trakcie rozprowadzania/stosowania preparatu przygotowanego do użycia.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej pokrytej zwartą roślinnością:

 • o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku zastosowania środka w ochronie rzepaku jarego, rzepaku ozimego i pomidora (uprawa w gruncie),
 • o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku zastosowania środka w ochronie truskawki.

W celu ochrony stawonogów konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ
(okres karencji):
Rzepak – 56 dni
Truskawka (uprawa w gruncie) – 3 dni
Truskawka (uprawa pod osłonami) – 1 dzień
Pomidor (uprawa pod osłonami) – 3 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

(okres karencji dla pasz): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

Nie dotyczy.

SPORZADZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
 • Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
 • Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.
 • Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą;
 • w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 40°C, z dala od źródeł ciepła

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 2 lata

Do pobrania