pik-zboze

Nowość! Już w sprzedaży!
Insektycyd

w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących
i ssących w uprawie pszenicy ozimej i rzepaku ozimego. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Inzuma 130 WG

Dostępne opakowania:
1 kg; 5 kg

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

 • acetamipryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – 100 g/kg (10%)
 • lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 30 g/kg (3%)

Zezwolenie MRiRW nr R- 83 /2016 z dnia 31.03.2016 r.

Uwaga

H302+H332 – Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: umyć dużą ilością wody z mydłem.

Pszenica ozima 

mszyce

Termin stosowania: po zaobserwowaniu szkodników, jesienią od fazy 3. liścia do fazy 9. liścia lub więcej (BBCH13-19).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Rzepak ozimy 

tantniś krzyżowiaczek, pchełka rzepakowa

Termin stosowania: po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13-19).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,30 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,30 kg/ha
Liczba zabiegów: 1

szkodniki łodygowe: chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny

Termin stosowania: przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, wiosną od fazy początku wydłużania pędu (rozeta) do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) (BBCH 30-50).

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha
Liczba zabiegów: 1

słodyszek rzepakowy

Termin stosowania: w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) do fazy żółtego pąka (BBCH 50-59).

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha
Liczba zabiegów: 1

szkodniki łuszczynowe: chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

Termin stosowania: od fazy pełni kwitnienia, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.(BBCH 65-67).

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha
Liczba zabiegów: 1
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną)
Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
 2. W ramach strategii zarzadzania odpornością:
  1. środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych i o innych mechanizmach działania,
  2. nie należy stosować środka w dawkach niższych od zalecanych.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ
(okres karencji):

 • pszenica ozima – nie dotyczy,
 • rzepak ozimy – 28 dni.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość preparatu wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Unikać wdychania pyłu/rozpylonej cieczy.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające.

W przypadku uprawy pszenicy ozimej
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy rzepaku ozimego
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperaturze 0 – 30 stopni C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku połknięcia
Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą
Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności – 2 lata

Do pobrania