pik-rzepak

Środek owadobójczy

w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i ssących w uprawie rzepaku ozimego. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Nagomi 025 WG

Dostępne opakowania:
1 kg; 5 kg

Zawartość substancji czynnej:

 • lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 2,5% (25 g/kg).

Zezwolenie MRiRW nr R-12/2014 z dnia 31.01.2014 r.

GHS-pictogram-exclam GHS-pictogram-pollu.svg

UWAGA

Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Chronić przed dziećmi.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
Stosować rękawice ochronne i ochronę twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Rzepak ozimy.

chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha.

Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.

słodyszek rzepakowy.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,3 kg/ha.

Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu szkodnika na pączkujących roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu.

pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik (szkodniki łuszczycowe).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,3 kg/ha.

Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

 1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20ºC.
 2. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
 3. Środek stosowany w zalecanych dawkach i z uwzględnieniem obowiązującej prewencji dla pszczół nie stanowi dla nich zagrożenia również na roślinach pokrytych spadzią.
 4. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować po oblocie pszczół.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
okres prewencji: 48 godzin.

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu: 1 godzina.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ
okres karencji: rzepak ozimy – 28 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI
okres karencji dla pasz: nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
nie dotyczy.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Sporządzanie cieczy roboczej

 • Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
 • Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
 • Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
 • Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Przechowywanie

 • Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
 • Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
 • Magazynować z dala od kwasów i zasad
 • Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych
 • Chronić przed dziećmi.
 • Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę).

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin

Środek ochrony roślin należy przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0-30ºC.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Okres ważności – 2 lata

Do pobrania