pik-truskawka

Środek grzybobójczy

w postaci koncentratu w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG), o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób.

botrefin opakowanie

Zawartość substancji czynnej:

 • cyprodynil (związek z grupy anilinopirymidyn) – 375 g/kg środka (37,5%),
 • fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 250 g/kg środka (25,0%).

Zezwolenie MRiRW nr R-68/2019 z dnia 27.03.2019 r

exclam Aquatic-pollut-red

Uwaga

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem
P333+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Truskawka  

szara pleśń
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha
Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych
objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia truskawki.
Odstęp między zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Malina 

Szara pleśń, zamieranie pędów maliny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 kg/ha
Termin stosowania środka:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od
początku czerwca:

 • przeciwko szarej pleśni 3 razy w sezonie wegetacyjnym co 10 dni w fazie kwitnienia, od momentu pojawienia się 10% kwiatów,
 • przeciwko zamieraniu pędów maliny pierwszy zabieg wykonać przed kwitnieniem, w okresie, gdy nowe pędy osiągną wysokość 10-20 cm, następne zabiegi wykonywać co 10 dni – w fazie
  kwitnienia (początek kwitnienia, pełnia kwitnienia i koniec kwitnienia) oraz po zbiorze owoców i wycięciu starych pędów owoconośnych, w zależności od momentu wystąpienia choroby oraz od stopnia jej nasilenia.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni
Zalecana ilość wody: 700-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Fasola szparagowa  

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza fasoli
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 kg/ha
Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Termin stosowania środka: Środek stosować z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób na roślinach.
Odstęp między zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Groch zwyczajny na świeże nasiona 

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 kg/ha.
Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Termin stosowania środka: Środek stosować z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób na roślinach, od początku kwitnienia grochu.
Odstęp między zabiegami: 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Pomidor (w uprawie szklarniowej) 

Szara pleśń
Maksymalna/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (100 g środka w 100 l wody).
Termin stosowania środka: Środek stosować z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby na roślinach.
Odstęp między zabiegami: 7-14 dni
Zalecana ilość wody: 100 l /1000 m2
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
truskawka – 3 dni,
malina – 7 dni,
fasola – 15 dni,
groch – 15 dni,
pomidor – 3 dni.

 1. W celu uzyskania najwyższej skuteczności działania środka, opryskiwać rośliny do całkowitego pokrycia ich cieczą użytkową.
 2. Środek stosować w zalecanych dawkach oraz przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Nie przekraczać podanych dla poszczególnych upraw liczby zabiegów oraz
  odstępów między nimi.
 3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  − znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  − nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w oryginalnych opakowaniach,
 • w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperaturze 0°C-30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.
W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie od zbiorników i cieków wodnych:

 • strefy ochronnej o szerokości 15 m w uprawie maliny, 
 • strefy ochronnej o szerokości 10 m w uprawie truskawki,
 • strefy ochronnej o szerokości 1 m w uprawie grochu, fasoli.
 • zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 12 m w uprawie pomidora w szklarniach bez izolowanej
  powierzchni gleby.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:

 • 1 m w uprawie truskawki, fasoli, grochu, pomidora
 • 3 m w uprawie maliny.

Nie wyznacza się stref ochronnych w przypadku zastosowania środka w szklarniach o trwałej
konstrukcji, odizolowanej od podłoża.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady /zgłosić się pod opiekę lekarza. Zebrać rozsypany produkt.

Do pobrania