pik-zboze

Środek grzybobójczy

w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu powierzchniowym, wgłębnym i układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

opakowania fossa

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l

Zawartość substancji czynnych:

 • fenpropidyna (związek z grupy morfolin) – 333 g/l (31,7 %)
 • prochloraz (związek z grupy imidazoli) – 300 g/l (28,6 %)

Zezwolenie MRiRW Nr R-220/2017  z dnia 13.11.2017 r.

 

uwagaAquatic-pollut-red

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P261 – Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+ P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P333+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P403 + P233 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P391 – Zebrać wyciek.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Pszenica ozima. 

septorioza paskowana liści pszenicy , mączniak prawdziwy zbóż i traw

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub po natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, pierwszy zabieg wykonać od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 30-39), drugi zabieg wykonać od fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej do fazy zakończenia kłoszenia (BBCH 40-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): 

Pszenica ozima – 45 dni.

Środek ochrony roślin Fossa 633 EC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną prochloraz stosowane poza pomieszczeniami zamkniętymi, należy stosować w dawce nieprzekraczającej 450 g substancji czynnej na ha na jedno zastosowanie środka.

Środek zawiera dwie substancje czynne: prochloraz z grupy imidazoli (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli – inhibitory demetylacji, SBI-DMI, grupa FRAC 3) i fenpropidynę z grupy amin (morfolin) (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli – inhibitory reduktazy i izomerazy, grupa FRAC 5). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się m in.: stosować środek wyłącznie w zalecanej dawce, zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi na etykiecie.

Zaleca się stosowanie środka w temperaturze 12-20°C.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (OKRES PREWENCJI):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m zadarnionej na szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Opryskiwacze polowe/sadownicze

 • Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej  objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).
 • Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury.

Resztki cieczy użytkowej należy:

 • jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

 

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą
 • w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności – 2 lata

 

 

Do pobrania