pik-truskawkapik-sady

Wapniowy nawóz dolistny

z wysoką zawartością składników niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin sadowniczych.

Frutrel

Dostępne opakowania:
10 l;

Gwarantowana zawartość:

  • 4,3% azotu (N)
  • 15% pięciotlenku fosoforu (P2O5)
  • 12,5% wapnia (CaO)
  • 6,2% tlenku magnezowego (MgO)
  • 3,7% magnezu (Mg)
  • 2,5% cynku (Zn)
  • 1,3% boru (B)

Nawóz WE

UWAGA: Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety.
Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie u dystrybutora.

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE W UZASADNIONEJ POTRZEBIE. NIE PRZEKRACZAĆ ZALECANYCH DAWEK

P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

uwaga

Uwaga
wersenian czterosodowy
H319: Działa drażniąco na oczy.
P280-a: Nosić środki ochrony oczu.
P264-a: Umyć dokładnie ręce po użyciu.
P305: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
P351: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
P338: Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
P313-a: Zwrócić się o pomoc lekarską.

Jabłonie.

Dawka: 2,5–5 l/ha w fazie różowego pąka.
Zabieg powtórzyć w terminie opadania płatków.
W przypadku przedwczesnego opadania liścia (np. w odmianie Golden Delicious) wykonać 2-5 zabiegów w dawce 2,5–5 l/ha począwszy od fazy zawiązywania owoców przez cały sezon wegetacji. Zabiegi wykonywać w odstępie 10–14 dni. Nie stosować na miesiąc przed zbiorem.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Dawka w przeliczeniu na wilkość korony: 0,05 l nawozu / 10 l wody, opryskać 3–5 drzew.

Grusze.

Dawka: 2,5–5 l/ha w fazie różowego pąka.
Wykonać 2–5zabiegów w dawce 2,5-5 l/ha począwszy od fazy zawiązywania owoców przez cały sezon wegetacji. Zabiegi wykonywać w odstępie 10-14 dni. Nie stosować na miesiąc przed zbiorem.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Dawka w przeliczeniu na wilkość korony: 0,05 l nawozu / 10 l wody, opryskać 3–5 drzew.

Czereśnie:

Dawka: 2,5–5 l/ha w fazie różowego pąka.
Wykonać 2–5zabiegów w dawce 2,5-5 l/ha począwszy od fazy zawiązywania owoców przez cały sezon wegetacji.
Zabiegi wykonywać w odstępie 10-14 dni. Nie stosować na miesiąc przed zbiorem.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Dawka w przeliczeniu na wilkość korony: 0,05 l nawozu / 10 l wody, opryskać 3–5 drzew.

Sliwy.

Dawka: 2,5–5 l/ha w fazie różowego pąka.
Wykonać 2–5zabiegów w dawce 2,5-5 l/ha począwszy od fazy zawiązywania owoców przez cały sezon wegetacji. Zabiegi wykonywać w odstępie 10-14 dni. Nie stosować na miesiąc przed zbiorem.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Dawka w przeliczeniu na wilkość korony: 0,05 l nawozu / 10 l wody, opryskać 3–5 drzew.

Maliny.

Dawka: 5 l/ha na początku fazy wzrostu liści.
Powtórzyć dwukrotnie w odstępach 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Truskawki w gruncie.

Dawka: 5 l/ha na początku fazy wzrostu liści, powtórzyć dwukrotnie w odstępach 10-14 dni.
Można również wykonać 3 zabiegi w dawce 2,5-5 l/ha począwszy od fazy kwitnienia, w odstępach 10 dniowych. Nie stosować na miesiąc przed zbiorem.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

ZAWSZE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W ETYKIECIE

Zawartością opakowania przed użyciem kilkakrotnie wstrząsnąć. Nawóz należy wlewać poprzez filtr do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 3/4 objętości wodą (z włączonym mieszadłem). Po uzupełnieniu zbiornika do pełnej objętości wodą utrzymywać pracę mieszadła do zakończenia oprysku. Wszystkie elementy opryskiwacza powinny być czyste i prawidłowo ustawione. Nie należy pozostawiać cieczy roboczej w opryskiwaczu w czasie przerw na posiłki, lub na noc.

Mieszanie z innymi produktami: Należy dokładnie zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji w zakresie łącznego stosowania z innymi produktami. Za działanie łącznie stosowanych produktów odpowiada użytkownik.

W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznanej mieszanki na ograniczonym areale. Przed sporządzeniem mieszanki produktów zalecamy kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.

Środki ostrożności: Nie stosować na uprawy pod osłonami. Należy unikać skrajnych warunków pogodowych, takich jak: wysoka temperatura, wysoka wilgotność, susza, przymrozek, deszcz. Podczas stosowania produktu używać rękawic i okularów ochronnych. Opryskiwacz należy po zabiegu umyć.

Przechowywanie

  • Nawóz przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
  • Chronić przed przemarzaniem i przegrzaniem.

Okres ważności: produkt nie traci właściwości nawozowych podczas przechowywania pod warunkiem przestrzegania zasad składowania zawartych w etykiecie.

Gwarancja i odpowiedzialność

Firma PHOSYN CHEMICALS gwarantuje, iż zawartość oryginalnie zamkniętego pojemnika odpowiada zapisom na etykiecie. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku stosowania produktu podczas skrajnych warunków pogodowych i glebowych. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z wszelkich zagrożeń związanych z przechowywaniem i stosowaniem tego produktu niezgodnie z zapisami zawartymi w etykiecie.

Producent

Producent: PHOSYN CHEMICALS Ltd
Pocklington, York YO42 1DN, U.K.
Tel: +44 1759 302545 Fax: +44 1759 303650

Importer i Dystrybutor

Sumi Agro Poland Sp. z o.o.,
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
tel. +48 22 637 32 37, fax: 22 637 32 38
e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl