pik-zboze

Środek chwastobójczy
w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym.
Środek Hudson 200 EC stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Hudson 200 EC opakowanie

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l


Zawartość substancji czynnej:

 • fluroksypyr-meptyl (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego)
  200 g/l (20%)

Inne substancje  niebezpieczne  niebędące substancjami  czynnymi:
solwent  nafta  (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne, niskowrząca benzyna – niespecyfikowana.

Zezwolenie MRiRW nr R-51/2017 z dnia 7.04.2017 r.

flamme silhouete exclam Aquatic-pollut-red

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H226 – Łatwopalna ciecz i pary.
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P261 – Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P370 + P378 – W przypadku pożaru: Użyć proszki gaśnicze, pianę, dwutlenek węgla, rozpyloną wodę do gaszenia.
P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P331 – NIE wywoływać wymiotów.
P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P391 – Zebrać wyciek.

Hudson 200 EC pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin powodując ich zamieranie. Najskuteczniej zwalcza chwasty w fazie rozety, a przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, przytulia czepna, rdest plamisty.
Chwasty odporne: fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna.

Uwaga:
Jeśli zabieg wykonany jest na początku fazy liścia flagowego zbóż w dawce 0,6 l/ha jasnota różowa, niezapominajka polna i rdest plamisty mogą być średnio wrażliwe na środek.

Zboża ozime.

Pszenica ozima, jęczmień ozimy. 

Opryskiwać wiosną, po ruszeniu wegetacji do początku fazy liścia flagowego zbóż.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-1,0 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować na chwasty bardziej wyrośnięte i na plantacjach silnie zachwaszczonych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów, środek stosować przemiennie z herbicydami z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
 2. Środka nie należy stosować:
  • na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki,
  • podczas wiatru przekraczającego prędkość 3 m/s (10,8 km/godz.).
 3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne szczególnie dwuliścienne,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

Nie dotyczy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów, środek stosować przemiennie z herbicydami z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
 2. Środka nie należy stosować:
  • na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki,
  • podczas wiatru przekraczającego prędkość 3 m/s (10,8 km/godz.).
 3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne szczególnie dwuliścienne,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Okres ważności – 2 lata