pik-zboze

Insektycyd

w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Inazuma 130 WG opakowanie

Dostępne opakowania:
1 kg; 5 kg

Środke przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji czynnych:

 • acetamipryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – 100 g/kg (10%)
 • lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 30 g/kg (3%)

Zezwolenie MRiRW nr R-83/2016 z dnia 31.03.2016 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-264/2017d z dnia 20.06.2017 r.

Uwaga

H302+H332 – Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: umyć dużą ilością wody z mydłem.

Pszenica ozima 

mszyce

Termin stosowania: Środek zastosować po zaobserwowaniu szkodników, jesienią od fazy 3-go liścia do fazy 9-go liścia lub więcej (BBCH13-19).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak ozimy 

tantniś krzyżowiaczek, pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana, mszyce, mączliki

Termin stosowania: Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13-19).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,30 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,30 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.

szkodniki łodygowe: chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny

Termin stosowania: Środek zastosować przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, wiosną od fazy początku wydłużania pędu (rozeta) do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) (BBCH 30-50).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.

słodyszek rzepakowy

Termin stosowania: Środek zastosować w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) do fazy żółtego pąka (BBCH 50-59). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.

szkodniki łuszczynowe: chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

Termin stosowania: Środek zastosować od fazy pełni kwitnienia, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.(BBCH 65-67).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną).

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Tytoń 

wciornastek tytoniowiec, mszyce

Termin stosowania: środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy, gdy 50% nasion dojrzało (BBCH 11-85).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Len włóknisty, len oleisty 

pchełka lnowa, pchełka lnowa długostopka

Termin stosowania: środek stosować od fazy gdy liścienie są już całkowicie rozwinięte do końca fazy 2 liści właściwych (BBCH 10-12).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

wciornastek kalarepowiec, wciornastek lnowiec

Termin stosowania: środek stosować, gdy pęd osiągnie 50%-60% długości (BBCH 35-36).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie lnu: 2.

Śliwa 

mszyce

Termin stosowania: środek stosować po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc od początku rozwoju liści do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.

owocnice śliwowe (żółtoroga i jasna)

Termin stosowania: środek stosować w fazie kwitnienia śliw (BBCH 61-69).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie śliwy: 1.

Pomidor, oberżyna 

wciornastek tytoniowiec, zmieniki

Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy trzeciego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 13-69).

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.

mszyce

Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy trzeciego liścia do fazy dojrzewania owoców i nasion (50% owoców uzyskuje typową barwę) (BBCH 13-85).

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie pomidora, oberżyny: 1.

Rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami 

mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, czerwce, zmieniki

Termin stosowania: środek stosować niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej (BBCH 11-89).

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04% tj. 4 g środka w 10 litrach wody.
Zalecana ilość wody w uprawie roślin ozdobnych przy użyciu opryskiwaczy ręcznych: 300-2000 l/ha (3-20 l/100 m2).

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Wierzba energetyczna 

jątrewka pospolita, niekraślanka wierzbówka, krytoryjek olchowiec, mszyce

Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Pierwszy zabieg przeprowadzić najlepiej w II dekadzie kwietnia, drugi zabieg w maju.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Ślazowiec pensylwański 

mszyce

Termin stosowania: opryskiwać w trakcie pojawiania się pierwszych kolonii mszyc, od fazypierwszego liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
W razie potrzeby zabieg powtórzyć.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Miskant olbrzymi 

łokaś garbatek

Termin stosowania: środek stosować wiosną po zaobserwowaniu pierwszych objawów żerowania szkodnika (postrzępione liście), od fazy pierwszego liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Ze względu na biologię szkodnika zabieg należy wykonać po zmroku w trakcie żerowania larw i owadów dorosłych.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Rzepak ozimy, len oleisty – 28 dni.
Śliwa, pomidor, oberżyna – 14 dni.
Pszenica ozima, tytoń, wierzba energetyczna, ślazowiec, miskant olbrzymi, len włóknisty, rośliny ozdobne – nie dotyczy.

 1. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
 2. W ramach strategii zarzadzania odpornością:
 • środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych i o innych mechanizmach działania,
 • nie należy stosować środka w dawkach niższych od zalecanych.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po dodaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej należy:

 •  jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Rozproszenie rozcieńczonej cieczy użytkowej i wody po myciu aparatury wykonywać dopiero po obeschnięciu opryskiwanych roślin, obniżając ciśnienie robocze oraz zwiększając prędkość roboczą opryskiwacza.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać wdychania pyłu/rozpylonej cieczy.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie od zbiorników i cieków wodnych strefy ochronnej o szerokości:

 • 5 m w przypadku uprawy pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, pomidora, oberżyny, lnu włóknistego, lnu oleistego oraz roślin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod osłonami,
 • 25 m lub 20 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% w przypadku uprawy śliwy, wierzby energetycznej, ślazowca pensylwańskiego, tytoniu i miskanta olbrzymiego.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie od terenów nieużytkowanych rolniczo strefy ochronnej o szerokości:

 • 5 m w przypadku uprawy lnu włóknistego, lnu oleistego, tytoniu
 • 10 m w przypadku uprawy pszenicy ozimej i miskanta olbrzymiego
 • 20 m w przypadku uprawy rzepaku ozimego, pomidora, oberżyny, roślin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod osłonami
 • 75 m w przypadku uprawy śliwy, wierzby energetycznej, ślazowca pensylwańskiego.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperaturze 0-30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku połknięcia: Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
W przypadku dostania się na skórę: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności – 2 lata

Do pobrania