Insektycyd

środek ochrony roślin w formie zawieszki (dyspensera), który zawiera feromon przeznaczony do
wabienia i dezorientacji samców przeziernika porzeczkowca, a w konsekwencji ograniczenia
wystąpienia szkodnika w uprawach porzeczek i agrestu.

Dostępne opakowanie:
72,1 g

Zawartość substancji czynnych:

 • (E,Z)-2,13-octan oktadekadienylu (związek z grupy octanów alifatycznych) – 82 mg/dyspenser (68,3%)
 • (E,Z)-3,13-octan oktadekadienylu (związek z grupy octanów alifatycznych) – 3 mg/dyspenser (2,5%)

Zezwolenie MRiRW nr R-241/2017 z dnia 20.11.2017 r.

 

Uwaga

H315 – Działa drażniąco na skórę.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P302+P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dyspenser wykonany z polietylenowej tuby, którą należy przymocować w górnej części krzewu (najlepiej w cieniu), poprzez owinięcie jej i zapętlenie wokół wybranego pędu w sposób
uniemożliwiający samoistne zsunięcie.

Porzeczka czarna 

przeziernik porzeczkowiec

Zalecana dawka: 300 dyspenserów na 1 ha.

Środek stosować w uprawach o regularnym kształcie i powierzchni co najmniej 1 ha (sugerowana powierzchnia minimalna – 2 ha). W rzędach skrajnych jak i innych częściach plantacji narażonych na intensywniejsze naloty szkodnika należy zawiesić większą liczbę dyspenserów. Dyspensery rozwiesza się przed lotem motyli lub na początku lotów (w warunkach Polski przypada to zwykle pod koniec maja). Feromony są uwalniane od momentu powieszenia dyspensera. Środek działa przez cały okres wegetacji, w tym od początku fazy rozwoju kwiatostanu do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 51-89).

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Porzeczka czerwona, porzeczka biała oraz agrest 

przeziernik porzeczkowiec

Zalecana dawka: 300 dyspenserów na 1 ha.

Termin stosowania: Dyspensery rozwieszać przed lotem motyli lub na początku lotów. Środek stosować w uprawach porzeczek i agrestu o regularnym kształcie i powierzchni co najmniej 1 ha
(sugerowana powierzchnia minimalna – 2 ha). W rzędach skrajnych jak i innych częściach plantacji narażonych na silniejsze naloty szkodnika należy zawiesić większą liczbę dyspenserów. Feromony są uwalniane od momentu powieszenia dyspensera. Środek działa przez cały okres wegetacji, w tym od początku fazy rozwoju kwiatostanu do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 51-89).

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy.

UWAGA:

 1. Opakowanie zbiorcze zawierające 600 sztuk dyspenserów otworzyć bezpośrednio przed użyciem.
 2. Substancje wabiące wydzielając się w ściśle określonej ilości powodują masowe wabienie samców przez cały okres lotu motyli.
 3. Unikać zanieczyszczania dyspensera – Nie dotykać dyspensera bezpośrednio dłonią (stosować rękawice ochronne – np. nitrylowe).
 4. Podczas stosowania dyspenserów feromonowych Isonet Z należy prowadzić systematyczną kontrolę lotów szkodnika stosując dostępne monitoringowe pułapki feromonowe.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie dotyczy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w oryginalnych opakowaniach,
 • w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz
  dostęp osób trzecich,
 • w temperaturze nie wyższej niż 5°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności – 2 lata

Chcesz wiedzieć więcej o japońskich blokerach rozmnażania szkodników? Wejdź tutaj »