rzepakzbożekukurydzaburak cukrowyziemniakpik-sady

Stymulator rozwoju roślin

Kaishi jest produktem zawierającym aminokwasy wytworzone w procesie hydrolizy enzymatycznej białek pochodzenia wyłącznie roślinnego.

Kaishi jest zalecany szczególnie do stosowania po okresach stresu (np. wysokie temperatury, mróz, grad, stres wywołany przez zabiegi ochrony roślin), lub podczas kluczowych i wymagających stadiów rozwojowych roślin uprawnych.

Ze względu na charakter zwilżający formulacji Kaishi, zaleca się również jego stosowanie wraz z nawozami dolistnymi w celu poprawy pobierania składników pokarmowych.

Produkt jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych

Zawiera L-aminokwasy pochodzenia roślinnego.

Dostępne opakowania:
5l; 20l


Skład:

GWARANTOWANA ZAWARTOŚĆ % W/W % W/V
Wolne L-aminokwasy 12,0 13,0
Azot (N) łącznie 2,0 2,1
Azot (N) organiczny 2,0 2,1
Aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej białek roślinnych.
Standardowy aminogram: kwas L-glutaminowy, kwas L-asparaginowy, L-alanina, L-arginina,
L- cysteina, L-fenyloalanina, glicyna, L-hydroksyprolina, L-histydyna, L-izoleucyna, L-leucyna,
L-lizyna, L-metionina, L-prolina, L-seryna, L-tyrozyna, L-treonina, L-tryptofan, L-walina.
Zawartość żadnego z nich nie przekracza 20% całości.

Atest NIZP-PZH nr PZH/HT – 3402/2017

Uwaga

ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
P102 – Chronić przed dziećmi
P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu

Wolne L-aminokwasy zawarte w Kaishistymulują procesy metaboliczne w roślinie, które ulegają zachwianiu w sytuacjach stresowych dla roślin. Po zastosowaniu Kaishi rośliny łatwiej przechodzą okresy stresowe i szybciej się regenerują ponieważ L-aminokwasy wpływają korzystnie na fotosyntezę, wzmocnienie ścian komórkowych i pracę aparatów szparkowych.
Ponadto niektóre aminokwasy (L-prolina, L-metionina, L-tryptofan) poprawiają kondycję roślin i korzystnie wpływają na ich rozwój gdyż są prekursorami fitohormonów i substancji wzrostowych

Uprawa Zalecana
Liczba zabiegów
Zalecana
Dawka (l/ha)
Terminy
Rzepak ozimy 1 – 3 1,5 – 2,0 1. po wiosennym ruszeniu wegetacji
2. W fazie pąkowania do początku kwitnienia
3. W fazie pełni kwitnienia do początku zawiązywania łuszczyn
 Zboża  1 – 3 1,5 – 2,0 1. Wiosną, łącznie z pierwszym wiosennym zabiegiem ochrony roślin w fazie krzewienia
2. W fazie początku strzelania w źdźbło
3. W fazie liścia flagowego do pełni kłoszenia
Kukurydza 1 – 2 2,0 1. Łącznie z nalistnymi zabiegami herbicydowymi
2. Po okresach chłodów lub suszy
Burak cukrowy 1 – 2 2,0 1. Łącznie z ostatnim zabiegiem herbicydowym (przed zwarciem międzyrzędzi)
2. Po okresach suszy lub nadmiernego uwilgotnienia
Ziemniak 1 – 2 2,0 1. Łącznie z zabiegami insektycydowymi lub fungicydowymi
2. W okresie intensywnego rozwoju części nadziemnej i formowania bulw
Warzywa z siewu 1 – 3 2,0 1. Łącznie z nalistnymi zabiegami herbicydowymi we wczesnych fazach rozwoju
2. W późniejszych fazach rozwoju w okresach stresowych dla rozwoju roślin (np. susza,
duże wahania temperatury, itp)
Warzywa z
rozsady
1 – 3 2,0 1. Po wysadzeniu rozsady na miejsce stałe
2. W późniejszych fazach rozwoju w okresach stresowych dla rozwoju roślin (np. susza,
duże wahania temperatury, itp)
Drzewa owocowe 1 – 3 2,0 1. Po okresach wiosennych przymrozków
2. Po czerwcowym opadzie zawiązków
3. Po okresach niesprzyjających warunków pogodowych

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha. W zależności od uprawy i użytego sprzętu. Zgodnie z zaleceniem dla danej uprawy.
Odstęp między zabiegami: 7 – 10 dni

UWAGI:

 1. Nie zaleca się stosowania w pojedynczym zabiegu dawki niższej niż 1,0 l/ha oraz wyższej niż 3,0 l/ha.
 2. Preparat Kaishi można używać do mieszanin zbiornikowych jednak przed zastosowaniem nowych, niesprawdzonych wcześniej mieszanin – zwłaszcza z udziałem kilku składników – zaleca się przeprowadzić test na małym obszarze (szczególnie przed zastosowaniem w uprawach specjalistycznych – warzywa, sady).
 3. W przypadku stosowania preparatu Kaishi w mieszaninie ze środkami ochrony roślin lub nawozami dolistnymi, należy przestrzegać wszystkich uwag i zaleceń, jakie obowiązują dla środków ochrony roślin i nawozów z którymi stosuje się preparat.
 4. Podczas stosowania produktu solo i w mieszankach należy przestrzegać zasad Dobrej Praktyki Rolniczej a w przypadku stosowania w mieszaninach ze środkami ochrony roślin również zasad Dobrej Praktyki Ochrony Roślin.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z Importerem – firmą Sumi Agro Poland Sp. z o.o.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących preparat:

Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować okulary ochronne lub maskę zabezpieczającą twarz.
Używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów wykonanych z gumy nitrylowej.
Stosować odzież ochronną – prać regularnie.
Zapewnić właściwą wymianę powietrza. Unikać wdychania par.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód preparatem lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Sporządzanie cieczy użytkowej

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
 • Zawartością opakowania dokładnie wstrząsnąć.
 • Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą z włączonym mieszadłem. Uzupełnić wodą do potrzebnej objętości.
 • Podczas sporządzania cieczy użytkowej złożonej z kilku komponentów, należy przestrzegać zapisów oraz zaleceń dotyczących mieszania, zawartych w etykietach tych produktów.
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza.
 • Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
  jeżeli jest to możliwe, lub,
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
  degradację,
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Preparat przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po produkcie do innych celów.
Opróżnione opakowania po produkcie zaleca się zwrócić do sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony lub można je potraktować jako odpady komunalne.

Okres ważności – 3 lata

Do pobrania