pik-sady

Akarycyd

Kanemite 150 SC jest akarycydem przeznaczonym do zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych przędziorka owocowca i chmielowca w uprawach jabłoni, śliw, czereśni, wiśni, malin, jeżyn i truskawek, a także chmielu. Sprawdza się również w walce z przędziorkami w uprawach pomidorów, ogórków, cukinii i oberżyny pod osłonami. Zwalcza także przędziorki w uprawach roślin ozdobnych w gruncie i pod osłonami oraz w szkółkach drzew leśnych i iglastych. Na roślinie działa powierzchniowo, a na przędziorka kontaktowo. Preparat zawiera acekwinocyl – nową substancję czynną na którą nie ma odporności.

kanemite 150 SC opakowanie

Dostępne opakowania:

1 kg; 5 kg


Zawartość substancji czynnej:

 • acekwinocyl (substancja z grupy pochodnych naftochinonów) – 164 g/l (15,77 %).

Zezwolenie MRiRW nr R-211/2016 z dnia 04.11.2016 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 117/2018d z dn. 11.04.2018 r.

 

H373 – Może spowodować uszkodzenie narządów  (układ krwionośny) w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
EUH208 – Zawiera Acekwinocyl (i 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P260 – Nie wdychać mgły/rozpylonej cieczy.
P314 – W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.

Jabłoń 

przędziorek owocowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować po pojawieniu się szkodnika, od fazy różowego pąka do końca dojrzewania owoców z zachowaniem okresu karencji (BBCH 57-89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 1000-1200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste lub drobnokropliste.

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Grusza 

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po pojawieniu się szkodnika, od fazy białego pąka do końca dojrzewania owoców z zachowaniem okresu karencji (BBCH 57-89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 1000-1200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste lub drobnokropliste.

Śliwa 

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po pojawieniu się szkodnika, od fazy, gdy owoce osiągaj ąpołowę typowej wielkości do początku fazy dojrzewania owoców i nasion z zachowaniem okresu karencji (BBCH 75-81).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 1000-1500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste lub drobnokropliste.

Wiśnia, czereśnia 

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po pojawieniu się szkodnika, od fazy, gdy owoce osiągają połowę typowej wielkości do początku fazy dojrzewania owoców i nasion z zachowaniem okresu karencji (BBCH 75-81).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 1000-1500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste lub drobnokropliste.

Malina i jeżyna 

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po zbiorach owoców (BBCH>91).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste lub drobnokropliste.

Truskawka 

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika po zakończeniu zbiorów owoców w danym sezonie wegetacyjnym (BBCH>91).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Opryskiwanie: drobnokropliste.

Chmiel 

przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5–3,0 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Termin stosowania: środek można stosować po wystąpieniu szkodnika od fazy, gdy pędy osiągają 50% wysokości podpory do końca fazy rozwoju szyszek (BBCH 35-79) z zachowaniem okresu karencji.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 1000 -1650 l/ha.
Opryskiwanie: drobnokropliste

Pomidor, ogórek, cukinia, oberżyna (uprawiane pod osłonami) 

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika od początku fazy widocznego pierwszego kwiatostanu do końca fazy rozwoju owoców z zachowaniem okresu karencji (BBCH 50-80).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
Opryskiwanie: drobnokropliste.

Rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami 

przędziorki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika od początku kwitnienia.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 150-1200 l/ha.
Ilość wody dostosować do powierzchni roślin na plantacji niezbędnej do pokrycia.
Opryskiwanie: drobnokropliste.

Szkółki leśne drzew liściastych i iglastych 

przędziorki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika zazwyczaj od maja do września.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 300 – 700 l/ha.
Opryskiwanie: drobnokropliste.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

 • jabłoń, grusza – 30 dni.
 • chmiel – 21 dni.
 • pomidor, ogórek, cukinia, oberżyna – 3 dni.
 • śliwa, wiśnia, czereśnia – 21 dni.
 • truskawka, maliny, jeżyny, szkółki leśne drzew liściastych i iglastych, rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami,– nie dotyczy.

Środek zawiera substancje czynną acekwinocyl – inhibitor mitochondrialnego transportu elektronów kompleksu III – grupa IRAC 20B. Acekwinocyl nie wykazuje krzyżowej odporności z substancjami czynnymi zaliczanymi do inhibitorów mitochondrialnego transportu elektronów kompleksu I i II.
W razie konieczności wykonania powtórnego zabiegu należy zastosować akarycyd zawierający substancję czynną o odmiennym mechanizmie działania.

W przypadku wystąpienia silnego porażenia szkodnikiem lub gęstej pokrywy liściowej zaleca się stosowanie środka razem z dodatkiem zwilżacza.

Sporządzanie cieczy użytkowej

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
 • Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
 • Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
 • Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Rozproszenie rozcieńczonej cieczy użytkowej i wody po myciu aparatury wykonywać dopiero po obeschnięciu opryskiwanych roślin, obniżając ciśnienie robocze oraz zwiększając prędkość roboczą opryskiwacza.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w suchych i chłodnych miejscach,
 • w temperaturze 0°C – 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody/mydłem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności – 2 lata

Do pobrania