pik-sady

Stymulator rozwoju roślin

Kinactiv Fruit jest produktem zawierającym aminokwasy uzyskane w procesie hydrolizy enzymatycznej białek wyłącznie pochodzenia roślinnego oraz makro i mikroelementy.
Kinactiv Fruit jest szczególnie zalecany w uprawach jabłoni, roślin jagodowych oraz niektórych warzyw, których wysokość i jakość plonu części jadalnych uzależnione są od jakości owoców.

Produkt jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawiera L-aminokwasy pochodzenia roślinnego oraz makro i mikroelementy.

Dostępne opakowania:
5l;


Skład:

GWARANTOWANA ZAWARTOŚĆ% W/W% W/V
Wolne L-aminokwasy4,05,0
Fosfor (P2O5)12,016,0
Potas (K2O)16,021,0
Bor (B)0,50,7
Molibden (Mo)0,050,07
Miedź (Cu)0,0020,003
Żelazo (Fe)0,020,03
Mangan (Mn)0,010,02
Cynk (Zn)0,0020,003
Aminokwasy pochodzące z hydrolizy enzymatycznej białek roślinnych.
Standardowy aminogram: kwas L-glutaminowy, L-glicyna, L-lizyna, L-metionina

Atest NIZP-PZH nr PZH/BT-3429/2018

Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319 – Działa drażniąco na oczy

ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
P102 – Chronić przed dziećmi
P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu
P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
P337+P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

Zawarte w Kinactiv Fruit wolne L-aminokwasy oraz zestaw makro i mikroelementów korzystnie wpływają na rozwój owoców. Poprawiają ich wyrównanie, wybarwienie i zawartość cukrów oraz korzystnie wpływają na jakość owoców podczas przechowywania.

UprawaZalecana
Liczba zabiegów
Zalecana
Dawka (l/ha)
TerminyCel
Jabłonie33,02 zabiegi wykonać w okresie wzrostu zawiązków owoców.
Ostatni zabieg wykonać w okresie początku wybarwiania owoców
Poprawa wyrównania owoców.
Zwiększenie zawartości cukrów oraz poprawa jakości owoców podczas przechowania
Rośliny jagodowe:
(porzeczka, malina, jeżyna, borówka, truskawka, winorośl, itp.)
33,0W okresie rozwoju owoców.
Ostatni zabieg wykonać w okresie dojrzewania owoców w fazie początku ich wybarwiania
Zwiększenie rozmiaru owoców.
Poprawa wyrównania wielkości.
Poprawa wybarwienia oraz wzrost zawartości cukrów w owocach
Warzywa
W szczególności: pomidor, ogórek, papryka, oberżyna, itp.
32,0-3,0W okresie rozwoju owoców.
Ostatni zabieg wykonać przed dojrzewaniem owoców i uzyskaniem przez nie właściwej barwy i wielkości
Zwiększenie rozmiaru owoców.
Poprawa wybarwienia oraz obniżenie kwasowości

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha. W zależności od uprawy i użytego sprzętu. Zgodnie z zaleceniem dla danej uprawy.
Odstęp między zabiegami: 10-15 dni

UWAGI:

 1. Z uwagi na wysoką zawartość potasu, preparatu Kinactiv Fruit nie zaleca się mieszać z produktami wapniowymi
 2. Preparat Kinactiv Fruit można używać do mieszanin zbiornikowych jednak przed zastosowaniem nowych, niesprawdzonych wcześniej mieszanin – zwłaszcza z udziałem kilku składników – zaleca się przeprowadzić test na małym obszarze.
 3. W przypadku stosowania preparatu Kinactiv Fruit w mieszaninie ze środkami ochrony roślin lub nawozami dolistnymi, należy przestrzegać wszystkich uwag i zaleceń, jakie obowiązują dla środków ochrony roślin i nawozów z którymi stosuje się preparat.
 4. Podczas stosowania produktu solo jak również w mieszankach należy przestrzegać zasad Dobrej Praktyki Rolniczej, a w przypadku stosowania w mieszaninach ze środkami ochrony roślin również zasad Dobrej Praktyki Ochrony Roślin.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z Importerem – firmą Sumi Agro Poland Sp. z o.o.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

 

Środki ostrożności dla osób stosujących preparat:

Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować okulary ochronne lub maskę zabezpieczającą twarz.
Używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów wykonanych z gumy nitrylowej.
Stosować odzież ochronną – prać regularnie.
Zapewnić właściwą wymianę powietrza. Unikać wdychania par.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód preparatem lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Sporządzanie cieczy użytkowej

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania dokładnie wstrząsnąć.
 • Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą z włączonym mieszadłem. Uzupełnić wodą do potrzebnej objętości.
 • Podczas sporządzania cieczy użytkowej złożonej z kilku komponentów, należy przestrzegać zapisów oraz zaleceń dotyczących mieszania, zawartych w etykietach tych produktów.
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza.
 • Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację,
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Preparat przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 50C i nie wyższej niż 300C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po produkcie do innych celów.
Opróżnione opakowania po produkcie zaleca się zwrócić do sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony lub można je potraktować jako odpady komunalne.

 

Okres ważności – 3 lata

Do pobrania