pik-sady

Stymulator rozwoju roślin

Kinactiv Initial jest produktem zawierającym aminokwasy uzyskane w procesie hydrolizy enzymatycznej białek wyłącznie pochodzenia roślinnego a także wyciąg z alg morskich oraz makro i mikroelementy.

Kinactiv Initial jest szczególnie zalecany w uprawach sadowniczych a szczególnie roślin jagodowych oraz niektórych warzyw, których plon części jadalnych uzależniony jest od jakości procesu zapylenia podczas kwitnienia

Produkt jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawiera L-aminokwasy pochodzenia roślinnego oraz wyciąg z alg morskich

Dostępne opakowania:
5l;


Skład:

GWARANTOWANA ZAWARTOŚĆ % W/W % W/V
Ekstrakt z alg Ascophyllum nodosum 9.0 11,0
Wolne L-aminokwasy 6,0 7,5
Azot (N) 3,0 4,0
Fosfor (P2O5) 5,0 6,25
Potas (K2O) 5,0 6,25
Molibden (Mo) 4,0 5,0
Aminokwasy pochodzące z hydrolizy enzymatycznej białek roślinnych.

Standardowy aminogram: kwas L-glutaminowy, L-glicyna, L-lizyna, L-metionina

Atest NIZP-PZH nr PZH/BT-3424/2018

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
P102 – Chronić przed dziećmi.
P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P412 – Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 40oC.

Zawarte w Kinactiv Initial wolne L-aminokwasy oraz molibden wzmacniają żywotność pyłku, poprawiają jego kiełkowanie i wzrost łagiewki pyłkowej.
Zestaw składników zawartych w Kinactiv Initial poprawia jakość zapylenia i wzrost zawiązków owoców.

Uprawa Zalecana
Liczba zabiegów
Zalecana
Dawka (l/ha)
Terminy Cel
Rośliny jagodowe:
(porzeczka, malina, jeżyna, borówka, truskawka, winorośl, itp.)
3 1,0 1. Przed kwitnieniem
2. W okresie kwitnienia
3. Pod koniec kwitnienia lub w okresie początku zawiązywania owoców
Zwiększenie żywotności i zdolności kiełkowania pyłku, a tym samym zawiązywania owoców.
Poprawienie pobierania składników pokarmowych, aby zapewnić owocom produkty asymilacji i składniki odżywcze, a tym samym zwiększyć ich biomasę i plon
Drzewa owocowe
W szczególności pestkowe
(wiśnia, czereśnia, śliwa, brzoskwinia, itp.)
3 1,0
Warzywa
W szczególności: pomidor, ogórek, papryka, oberżyna, itp.
3 – 4 1,0 1. Przed kwitnieniem
2. W okresie kwitnienia
3. Pod koniec kwitnienia i/lub w okresie początku zawiązywania owoców

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha. W zależności od uprawy i użytego sprzętu. Zgodnie z zaleceniem dla danej uprawy.
Odstęp między zabiegami: 10-15 dni.

UWAGI:

 1. Preparat Kinactiv Initial można używać do mieszanin zbiornikowych jednak przed zastosowaniem nowych, niesprawdzonych wcześniej mieszanin – zwłaszcza z udziałem kilku składników – zaleca się przeprowadzić test na małym obszarze.
 2. W przypadku stosowania preparatu Kinactiv Initial w mieszaninie ze środkami ochrony roślin lub nawozami dolistnymi, należy przestrzegać wszystkich uwag i zaleceń, jakie obowiązują dla środków ochrony roślin i nawozów z którymi stosuje się preparat.
 3. Podczas stosowania produktu solo jak również w mieszankach należy przestrzegać zasad Dobrej Praktyki Rolniczej, a w przypadku stosowania w mieszaninach ze środkami ochrony roślin również zasad Dobrej Praktyki Ochrony Roślin.
 4. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Importerem – firmą Sumi Agro Poland Sp. z o.o.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU

Środki ostrożności dla osób stosujących preparat:

Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować okulary ochronne lub maskę zabezpieczającą twarz.
Używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów wykonanych z gumy nitrylowej.
Stosować odzież ochronną – prać regularnie.
Zapewnić właściwą wymianę powietrza. Unikać wdychania par.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód preparatem lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Sporządzanie cieczy użytkowej

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania dokładnie wstrząsnąć.
 • Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
  z włączonym mieszadłem. Uzupełnić wodą do potrzebnej objętości.
 • Podczas sporządzania cieczy użytkowej złożonej z kilku komponentów, należy przestrzegać zapisów oraz zaleceń dotyczących mieszania, zawartych w etykietach tych produktów.
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza.
 • Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację,
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Preparat przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 50C i nie wyższej niż 300C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po produkcie do innych celów.
Opróżnione opakowania po produkcie zaleca się zwrócić do sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony lub można je potraktować jako odpady komunalne.

Okres ważności – 3 lata

Do pobrania