pik-sadypik-truskawkapik-warzywa

Środek przędziorkobójczy

Nissorun Strong 250 SC jest akarycydem wykorzystywanym do zwalczania przędziorków w uprawach jabłoni, gruszy oraz truskawek. Środek znajduje również zastosowanie w uprawach pomidorów, ogórków oraz papryki pod osłonami. Substancją czynną akarycydu jest heksytiazoks, będący związkiem z grupy tiazolidyn. Nissorun Strong 250 SC na szkodniki działa kontaktowo oraz żołądkowo, zwalczając wszystkie stadia rozwojowe przędziorków, z wyjątkiem postaci dorosłych. Na roślinie środek działa powierzchniowo.

nissorun-strong-250-sc-2016

Dostępne opakowania:
0,5 l; 1 l

Zawartość substancji czynnej:
heksytiazoks (związek z grupy tiazolidyn) – 250 g/l (23,15%)

Zezwolenie MRiRW nr R – 158/2014 z dnia 02.09.2014 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 290/2017d z dnia 26.06.2017 r.

H413 – Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Jabłoń  

przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika; od początku wegetacji do zbiorów, uwzględniając okres karencji.

Środek można stosować łącznie ze środkiem Ortus 05 SC:
Maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha Nissorun Strong 250 SC + 1,5 l/ha Ortus 05 SC.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Grusza  

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika, od początku wegetacji do zbiorów (BBCH do 87), uwzględniając karencji.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Truskawka  

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika, od początku wegetacji do zbiorów, uwzględniając karencji.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pomidor uprawiany pod osłonami  

przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika, od początku wegetacji do zbiorów, uwzględniając karencji.

Zalecana ilość wody: 5-10 l/ha dla zamgławiaczy lub 200-1000 l dla opryskiwaczy drobnokroplistych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Papryka, ogórek uprawiany pod osłonami  

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika, od początku wegetacji do zbiorów, uwzględniając karencji.

Zalecana ilość wody: 5-10 l/ha dla zamgławiaczy lub 200-1000 l dla opryskiwaczy drobnokroplistych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga:
Opryskiwać całe rośliny – zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.

W przypadku uprawy wczesnych odmian jabłoni i gruszy:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:

 • 30 metrów,
 • 20 metrów z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%,
 • 15 metrów z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%,
 • 10 metrów z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy późnych odmian jabłoni i gruszy:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:

 • 20 metrów,
 • 15 metrów z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%,
 • 10 metrów z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%,
 • 5 metrów z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy truskawki

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych o szerokości

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Jabłoń, grusza – 28 dni.
Truskawka, pomidor, papryka, ogórek – 3 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: Nie dotyczy.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania mieszaniny ze środkiem Ortus 05 SC, przygotować ciecz użytkową środka Nissorun 250 SC w połowie wymaganej ilości wody, dodać Ortus 05 SC i uzupełnić wodą do wymaganej ilości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ i MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak jak z resztkami cieczy użytkowej.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperaturze 0oC – 30o

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 2 lata.

Do pobrania