Frupica 440 SC jest nowym produktem zarejestrowanym do zwalczania groźnej choroby truskawek, jaką jest szara pleśń. Fungicyd zawiera jako substancję czynną mepanipirym, związek z grupy anilinopirymidyn, który działa powierzchniowo i wgłębnie. Wykazuje wysoką skuteczność w zwalczaniu szarej pleśni na różnych gatunkach roślin m.in. winorośli, pomidorach, roślinach ozdobnych i truskawkach.

W naszym kraju produkt ten ma rejestrację do ochrony truskawek przed szarą pleśnią (fot. 1–4), stosowany w dawce 0,7 l/ha. Jak wskazują badania, wykazuje on szersze spektrum działania i zastosowany w programie zwalczania szarej pleśni ogranicza także nasilenie mączniaka prawdziwego truskawki oraz antraknozy.

Fungicyd Frupica 440 SC

szara pleśń

Fot. 1. Szara pleśń na dojrzałym owocu odmiany ‘Marmolada’

Mepanipirym, substancja czynna środka Frupica 440 SC, jest inhibitorem biosyntezy metioniny i działa na grzyb Botrytis cinerea – sprawcę szarej pleśni truskawek – poprzez hamowanie kiełkowania zarodników, wzrostu strzępki rostkowej, a także na wewnątrz i zewnątrzkomórkowy rozwój grzybni (wykres 1).

Frupica 440 SC efektywnie zwalcza szarą pleśń także poprzez ograniczanie wydzielania przez grzyb enzymów: kutynazy, pektynazy, celulazy, które w normalnych warunkach degradują ściany komórkowe gospodarza. Ma także zdolność wychwytywania aminokwasów i glukozy, związków niezbędnych do rozwoju patogena. Jako fungicyd nowej generacji charakteryzuje się krótkim okresem karencji (3 dni) oraz selektywnością dla pszczół i innych owadów pożytecznych, co oznacza, że może być stosowany w integrowanej ochronie. Produkt ten można stosować również na plantacjach truskawki, z których owoce eksportowane są do Stanów Zjednoczonych. Poziom pozostałości dla tego środka zarówno w Unii Europejskiej, jak i USA jest taki sam i wynosi 1,5 mg/kg świeżej masy owoców.

Szara pleśń niesie duże straty

Fot. 2. Szara pleśń na zielonych owocach

Wśród fungicydów polecanych do zwalczania szarej pleśni, Frupica 440 SC wyróżnia się wysoką skutecznością. Dobre działanie środka uwidacznia się także w lata silnej epidemii choroby, jak np. w sezonie 2012 (wykres 2). Duże straty z powodu szarej pleśni, obserwowano wówczas nie tylko na podatnej na porażenie odmianie ‘Senga Sengana’, ale także na mniej podatnych odmianach deserowych, jak na przykład ‘Marmolada’ i ‘Florence’. W niektórych rejonach naszego kraju (okolice Grójca) straty z powodu wystąpienia szarej pleśni wyniosły ponad 90% na odmianie ‘Marmolada’ oraz 50% na ‘Florence’. Objawy szarej pleśni w postaci ciemnych, gnilnych plam można było obserwować zarówno na kwiatach, ogonkach liściowych, szypułkach owocowych, jak i owocach w różnej fazie ich rozwoju. Do najsilniejszych infekcji roślin przez grzyb B. cinerea dochodzi najczęściej w warunkach wysokiej wilgotności, zarówno w wyniku opadów, jak i silnej rosy, oraz przy temperaturze powyżej 18°C, a takie właśnie warunki panowały w ubiegłym sezonie w okresie dojrzewania owoców.

Ochrona

zwalczanie szarej pleśni

Fot. 3. Przyszypułkowe objawy szarej pleśni truskawki

Ochrona przed szarą pleśnią musi być prowadzona corocznie, a liczbę i częstotliwość zabiegów należy uzależniać od przebiegu pogody w danym sezonie oraz od podatności chronionej odmiany. Najbardziej podatne na zakażenie są kwiaty, dlatego opryskiwania należy rozpocząć na początku kwitnienia, gdy około 10% kwiatów jest otwartych i kontynuować je w 5–7-dniowych odstępach do końca kwitnienia, a nawet w czasie wzrostu owoców, z zachowaniem okresu karencji. Liczba opryskiwań jest różna i zwykle waha się od 2 (odmiany mało podatne) do 4 lub 5 (odmiany bardzo podatne) w sezonie. Odmiana ‘Senga Sengana’, powszechnie uprawiana w naszym kraju dla celów przetwórstwa, jest bardzo podatna na porażenie przez B. cinerea, i wymaga wykonania większej liczby zabiegów oraz dokładnego pokrycia roślin cieczą opryskową, ze względu na charakterystyczny pokrój roślin, który sprawia, że kwiatostany ukryte są pod liśćmi, co utrudnia dotarcie do nich cieczy roboczej.

Efektywność i zakres działania

Fot. 4. Szara pleśń – porażony niedojrzały owoc wraz z szypułką

Przy wyborze fungicydów należy zwrócić szczególną uwagę na ich efektywność i zakres działania. Frupica 440 SC, wykazująca działanie wgłębne i wysoką skuteczność w zwalczaniu szarej pleśni, powinna być stosowana w okresie największego zagrożenia czyli w pełni kwitnienia roślin. Póki co nie stwierdzono w krajach, w których środek ten jest już stosowany, odporności grzyba B. cinerea. Ze względu jednak na ryzyko selekcji form odpornych, środek powinien być stosowany maksymalnie 2 razy w sezonie, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

Zwalczanie szarej pleśni truskawki

Coraz większe wymagania konsumentów co do jakości kupowanych owoców, wymuszają konieczność stosowania takich programów ochrony, które pozwolą zarówno na efektywną ochronę w polu, jak i wpłyną korzystnie na jakość pozbiorczą owoców. Owoce opryskiwane fungicydem Frupica 440 SC są w mniejszym stopniu porażane przez grzyb Rhizopus sp., sprawcę mokrej zgnilizny truskawek, chorobę powszechnie występującą w trakcie przechowywania i transportowania owoców. Dzięki temu ich trwałość przechowalnicza jest znacznie wyższa w porównaniu do owoców pochodzących z roślin kontrolnych (wykres 3). Oczywiście bardzo ważne jest także szybkie schłodzenie owoców po zbiorze. Preparat ten wykazuje także korzystny wpływ nie tylko na jakość, ale także wielkość uzyskiwanego plonu truskawek, który w porównaniu do owoców kontrolnych, niechronionych przeciwko szarej pleśni, wzrósł o ponad 60% (wykres 4).

Wykres 1. Skuteczność działania preparatu Frupica 440 SC w poszczególnych fazach cyklu życiowego Botrytis cinerea

Wykres 2. Skuteczność preparatu Frupica 440 SC w zwalczaniu szarej pleśni truskawki (odm. ‘Marmolada’, 2012 r.)

Wykres 3. Wpływ fungicydu Frupica 440 SC na trwałość przechowalniczą owoców truskawki

Frupica 440 SC

Wykres 4. Wpływ środka Frupica 440 SC na plonowanie roślin truskawki

Dr Beata Meszka, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach