pik-sadypik-truskawkapik-warzywapik-ozdobnepik-las

Akarycyd

Ortus 05 SC jest akarycydem przeznaczonym do zwalczania przędziorków, szpecieli, wielkopąkowca porzeczkowego, podskórnika gruszowego i wzdymacza gruszowego w uprawach sadowniczych. Eliminuje również przędziorki w uprawach pomidorów, papryki, cukinii, oberżyny i ogórków uprawianych pod osłonami. Jest jedynym preparatem zarejestrowanym do zwalczania przędziorka chmielowca w buraku cukrowym. Zwalcza także przędziorki w uprawach roślin ozdobnych oraz w szkółkach leśnych drzew liściastych i iglastych. Na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo, a na roślinie powierzchniowo. Substancją czynną środka jest fenpiroksymat.

Ortus 05 EC

Dostępne opakowania:
0,5 l; 1 l; 5 l

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

fenpiroksymat (związek z grupy fenoksypirazoli)51,2 g/l (5,02%).

Zezwolenie MRiRW nr R-79/2012 z dnia 13.06.2012 r., ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-681/2020d z dnia 7.10.2020 r.

exclam Aquatic-pollut-red

Uwaga
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/ mydłem.
P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P391- Zebrać wyciek.

Burak cukrowy 

przędziorek chmielowiec.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-1,8 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Środek można również stosować z dodatkiem adiuwanta w następujący dawkach: Ortus 05 SC 1,5 l/ha + adiuwant Slippa 0,05%.

Termin stosowania:
Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi do końca wzrostu korzeni (BBCH 39-49) z zachowaniem okresu karencji.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 400 l/ha
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Uwagi:
Środek ogranicza występowanie przędziorka chmielowca w buraku.
Skuteczność zwalczania szkodnika zależy w dużej mierze od technicznej strony zabiegu, która ma na celu dotarcie do miejsc żerowania przędziorków (dolne strony liści), dlatego zaleca się przestrzegania następujących zaleceń:
a. Przy sporządzaniu cieczy użytkowej nie obniżać zalecanej ilości wody,
b. Preparat najlepiej stosować przy użyciu eżektorowych rozpylaczy dwustrumieniowych,
c. Podczas zabiegu stosować podwyższone ciśnienie robocze – np. 6 barów,
d. Zaleca się dodatek adiuwanta o działaniu zwilżającym (np. Slippa),
Zwrócić uwagę na dokładne pokrycie cieczą roboczą dolnej strony liści.

Jabłoń 

przędziorek owocowiec i przędziorek chmielowiec.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,5 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Liczba zabiegów: 1.

pordzewiacz jabłoniowy.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1.

Grusza 

przędziorek owocowiec i przedziorek chmielowiec.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.
Liczba zabiegów: 1.

podskórnik gruszowy i wzdymacz gruszowy.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,25 l/ha.
lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach:
Ortus 05 SC 1,0 l/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować wczesna wiosną po ruszeniu wegetacji.
Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Śliwa

przędziorek owocowiec
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.
Liczba zabiegów: 1.

pordzewiacz śliwowy.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.
Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Porzeczka czarna 

wielkopąkowiec porzeczkowy.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach:
Ortus 05 SC 1,5 l/ha + Slippa 0,1 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować od początku do pełni kwitnienia.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 1.

Truskawka

roztocz truskawkowiec.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,25 l/ha.
lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach:
Ortus 05 SC 1,0 l/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Agrest

przędziorek chmielowiec.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Malina

przędziorek chmielowiec
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Porzeczka biała

wielkopąkowiec porzeczkowy.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach: Ortus 05 SC 1,5 l/ha + Slippa 0,1 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować od początku do pełni kwitnienia.
Liczba zabiegów: 1.

przędziorek chmielowiec.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców z zachowaniem okresu karencji.
Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Porzeczka czarna

przędziorek chmielowiec.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Porzeczka czerwona

wielkopąkowiec porzeczkowy.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach: Ortus 05 SC 1,5 l/ha + Slippa 0,1 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować od początku do pełni kwitnienia.
Liczba zabiegów: 1.

przędziorek chmielowiec.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców z zachowaniem okresu karencji.
Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie porzeczki czerwonej: 1.rel

Truskawka

przędziorek chmielowiec.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Winorośl

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,8 l/ha.

Termin stosowania:
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. Środek można stosować od pojawienia się pierwszych liści do fazy dojrzewania owoców z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pomidor uprawiany pod osłonami

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1% tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,0-2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1% tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).

Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha (lub 10-20 l/100 m2).
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Papryka uprawiana pod osłonami

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1% tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,0-2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1% tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).

Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha (lub 10-20 l/100 m2).
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Oberżyna uprawiana pod osłonami

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1% tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,0-2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1% tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).

Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha (lub 10-20 l/100 m2).
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Ogórek uprawiany pod osłonami

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1% tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,0-2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1% tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).

Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha (lub 10-20 l/100 m2).
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cukinia uprawiana pod osłonami

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1% tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,0-2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1% tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).

Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha (lub 10-20 l/100 m2).
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rośliny ozdobne (w gruncie i pod osłonami)

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, przedziorek szklarniowiec
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1% tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,0 – 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1% tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).

Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha (10-20 l/100 m2).
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Szkółki leśne drzew liściastych

przędziorek lipowiec.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.

Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha.
Ilość wody dopasować do wielkości roślin.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Szkółki leśne drzew iglastych

przędziorek sosnowiec.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

 

Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.

Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha.
Ilość wody dopasować do wielkości roślin.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): burak cukrowy, winorośl – 28 dni; jabłoń, grusza, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest – 21 dni; śliwa, malina – 14 dni, papryka, ogórek, pomidor, oberżyna, cukinia, truskawka – 7 dni; rośliny ozdobne, szkółki leśne – nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Roślin buraka cukrowego (korzeni/liści) traktowanych środkiem nie przeznaczać na paszę dla zwierząt.

Opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.

W przypadku dużego zagęszczenia oraz dużej masy liściowej opryskiwanych roślin, do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający.
Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

Środek zawiera substancję czynną fenpiroksymat – inhibitor oddychania na poziomie komórkowym – (grupa IRAC 21A). Aby zapobiegać zjawisku odporności środek należy stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

W przypadku zastosowania środka na plantacji buraka cukrowego:

Rośliny następcze można siać lub sadzić po upływie 100 dni od zastosowania środka.
W przypadku likwidacji plantacji buraka cukrowego rośliny następcze można siać lub sadzić po upływie 100 dni od zastosowania środka.
Na polach, na których części/liście buraka cukrowego były stosowane jako nawóz zielony, rośliny można wysiewać lub sadzić po upływie 100 dni od zastosowania środka na rośliny buraka cukrowego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą podczas wkraczania na obszar poddany zabiegowi (koszula z długim rękawem i długie spodnie).
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Jabłoń, grusza śliwa, porzeczka czarna, truskawka, agrest, malina, porzeczka biała, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, winorośl, pomidor uprawiany pod osłonami, papryka uprawiana pod osłonami, oberżyna uprawiana pod osłonami, ogórek uprawiany pod osłonami, ogórek uprawiany pod osłonami, cukinia uprawiana pod osłonami, rośliny ozdobne (w gruncie i pod
osłonami), szkółki leśne drzew liściastych, szkółki leśne drzew iglastych.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 60 metrów od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

Burak cukrowy
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:

 • 20 m lub,
 • 10 m, zadarnionej z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%,

Zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.

Jabłoń, grusza śliwa, porzeczka czarna, agrest, malina, porzeczka biała, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, winorośl, rośliny ozdobne (w gruncie i pod osłonami), szkółki leśne drzew liściastych, szkółki leśne drzew iglastych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Burak cukrowy, truskawka, pomidor uprawiany pod osłonami, papryka uprawiana pod osłonami, oberżyna uprawiana pod osłonami, ogórek uprawiany pod osłonami, ogórek uprawiany pod osłonami, cukinia uprawiana pod osłonami.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

 • Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka.
 • Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
 • W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
 • W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w
  zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej należy:

 • jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
  paszą,
 • w temperaturze 0°C-30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody/ mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Okres ważności – 3 lata 9 miesięcy

Do pobrania

Ortus 05 SC w uprawie buraka cukrowego: