pik-kukurydza

Środek chwastobójczy

w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie. Zgodnie z klasyfikacja HRAC substancja czynna mezotrion zaliczana jest do grupy F2. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l

Zawartość substancji czynnej:

 • mezotrion (związek z grupy triketonów) – 100 g/l (9,38%).

Zezwolenie MRiRW nr R – 164/2017 z dnia 25.08.2017 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 500/2020d z dnia 28.07.2020 r. 

wykrzyknik acid-red Aquatic-pollut-red

Uwaga
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/mydłem.
P305+P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P333+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.

Raikiri 100 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści. Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.

Środek stosować po wschodach chwastów w fazie 2-8 liści właściwych. Optymalną skuteczność działania uzyskuje się po zastosowaniu środka w fazie 4 liści właściwych.

Dawka 0,75 l/ha

Chwasty wrażliwe: fiolek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, psianka czarna.
Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna.
Chwasty odporne: samosiewy rzepaku.

Dawka 1,5 l/ha

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiolek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, psianka czarna, samosiewy rzepaku

Uwaga:
W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej i samosiewów rzepaku ozimego zaleca się stosować środek w fazie 2-4 liści właściwych (chwastnica jednostronna)
oraz w fazie 6 liści właściwych (samosiewy rzepaku).

Kukurydza uprawiana na ziarno, kukurydza paszowa.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,5 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH12-18).
Zabieg wykonać od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia chwastnicy jednostronnej.
W przypadku zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych – zabieg wykonać gdy większość chwastów (ponad 50%) znajduje się w fazie 2-4 liści.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem Raikiri 100 SC (w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez grad, choroby, szkodniki lub przymrozki) na polu można uprawiać jedynie kukurydzę uprawianą na ziarno lub przeznaczoną na paszę. Jednocześnie należy się liczyć, że zaraz po wschodach mogą pojawić się tymczasowe i szybko przemijające objawy fitotoksyczne.

Po kukurydzy odchwaszczanej środkiem, w warunkach normalnego przebiegu wegetacji i typowej uprawy na jesieni można uprawiać rajgras, pszenicę ozimą, pszenicę durum i jęczmień ozimy, a po wykonaniu orki co najmniej na 15 cm także rzepak ozimy. Natomiast na wiosnę można uprawiać:

 • jęczmień jary,
 • pszenicę jarą,
 • rajgras,
 • kukurydzę uprawianą na ziarno i kukurydzę paszową.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

 1. W ekstremalnych warunkach pogodowych na liściach rośliny uprawnej może pojawić się chloroza (od łagodnej do umiarkowanej). Chloroza zwykle jest tymczasowa i nie wpływa na wydajność
  plonów.
 2. Środka nie stosować:
  • w liniach wsobnych kukurydzy oraz na plantacjach nasiennych, bez uprzedniego sprawdzenia
   wrażliwości na środek, a także w kukurydzy cukrowej,
  • na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę,
  • przed opadami deszczu,
  • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
 3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 4. Strategia zarządzania odpornościąW celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy powinny
  być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

  • postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczanie chwastów,
  • dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
  • używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
  • stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
  • stosuj mieszanki herbicydów o odmiennym mechanizmie działania,
  • stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,
  • stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
  • informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
  • w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą, posiadaczem zezwolenia dla środka lub przedstawicielem posiadacza.
 5. Przed użyciem upewnić się, że sprzęt do oprysku oczyszczono z poprzednich środków
  i skalibrowano, by móc stosować zalecaną objętość i ciśnienie natrysku. Należy upewnić się, że dysze opryskowe działają jednakowo, a belkę ustawiono na właściwą wysokość ponad uprawę.
  Resztki preparatu Raikiri 100 SC pozostające w sprzęcie do oprysku mogą uszkodzić inne uprawy opryskiwane tym samym sprzętem w późniejszym terminie. Natychmiast po użyciu należy
  dokładnie wyczyścić sprzęt natryskowy i pozostałe elementy — wypełnić zbiornik wodą do przynajmniej 10% jego całkowitej objętości. Przepuścić wodę przez sprzęt do oprysku, w tym
  dysze, belki i linie opryskowe. Wypuścić wodę i powtórzyć procedurę. W czasie czyszczenia nie dopuścić, by produkt lub ciecz wypłukana ze sprzętu zanieczyściła wodę. Nie czyścić użytego
  sprzętu w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania poprzez odpływy z placów i dróg.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taka informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych:
Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną oraz ochronę oczu i twarzy zabezpieczające przed oddziaływaniem środków ochrony roślin podczas przygotowywania cieczy roboczej oraz rękawice
ochronne i odzież roboczą podczas wykonywania zabiegu.

Stosować rękawice ochronne podczas pracy w obszarach, które miały kontakt ze środkiem.

Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Środki ostrożności związane z ochrona środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
(okres prewencji):
2 dni

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Stosować preparat Raikiri 100 SC w ilości 0,75–1,5 litra na ha w 200–300 litrach wody na hektar.

Dawkę dobrać na podstawie zalecanego zakresu dla obecnych gatunków chwastów, zob. „DZIAŁANIE NA CHWASTY”. Wybrać najlepszą ilość wody z zalecanego zakresu, aby uzyskać
równomierne i dobre pokrycie ulistnienia chwastów. Jeśli to możliwe, stosować minimalną ilość wody (200 litrów na ha) — większa objętość (300 litrów na ha) może być wymagana, jeśli ulistnienie chwastu jest gęste. Nie przekraczać maksymalnej zalecanej objętości wody. Aby stosować oprysk jakości ŚREDNIEJ (BCPC) należy stosować typowy hydrauliczny sprzęt do oprysku upraw z dyszami pracującymi przy ciśnieniu 2–3 bary. Stosowanie z preparatem Raikiri 100 SC adiuwanta w mieszaninie w zbiorniku nie jest wymagane i jest niezalecane. Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

   • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka.
   • Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
   • Wypełnić zbiornik do połowy czystą wodą i rozpocząć łagodne mieszanie.
   • Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Dodać wymaganą ilość produktu do zbiornika i odczekać, aż zostanie w pełni zdyspergowany.
   • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą za pomocą zintegrowanej płuczki ciśnieniowej lub ręcznie, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Nie przerywać mieszania aż do zużycia mieszaniny.
   • Oprysk prowadzić natychmiast po wymieszaniu. Nie pozostawiać cieczy użytkowej w urządzeniu do oprysku.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:

   •  jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
    przeprowadzono zabieg, lub
   • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
    degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
   • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
   • Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Resztki preparatu Raikiri 100 SC pozostające w sprzęcie do oprysku mogą uszkodzić inne uprawy opryskiwane tym samym sprzętem w późniejszym terminie. Natychmiast po użyciu należy dokładnie wyczyścić opryskiwacz i pozostałe elementy za pomocą właściwego środka czyszczącego z detergentem. Istotne jest, by wszystkie dysze, filtry, węże, sita, pompy i sam zbiornik zostały
dokładnie wyczyszczone, aby uniknąć ryzyka zniszczenia upraw opryskiwanych później tym samym sprzętem.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

   • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
   • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
   • w temperaturze 0°C – 30°C.

Chronić przed mrozem.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności – 2 lata.

Do pobrania