pik-rzepak

Środek chwastobójczy,

koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Środek przeznaczony do opryskiwania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Rapsan 500 SC opakowanie

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l; 20 l

Zawartość substancji czynnej:

  • metazachlor (związek z grupy amidów) – 500 g/l (43,86%).

Zezwolenie MRiRW nr R – 125/2014 z dnia 31.07.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 986/2015d z dnia 16.12.2015 r.

GHS-pictogram-pollu.svg GHS-pictogram-exclam photrel

Uwaga
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.
EUH 401- W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się podopiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.

Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.

Chwasty wrażliwe np.: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe np.: jasnota różowa, chaber bławatek, przetacznik perski, dymnica pospolita, fiołek polny, komosa biała, tobołki polne.
Chwasty odporne np.: samosiewy zbóż.

Rzepak ozimy. 

Środek stosować:

 • bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

lub

 • powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści (BBCH 11-12), a chwasty są w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga:
Ś
rodek ochrony roślin Rapsan 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na hektar.

Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawiany jest na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.

Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Rapsan 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość około 15 cm) można uprawiać rzepak jary, ziemniaki, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne.

W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej uprawy) wysiać ponownie rzepak, po wcześniejszym zaoraniu na głębokość 20 cm, poczynając od końca września można uprawiać zboża ozime.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
 2. Środka nie stosować w okresie wschodów rzepaku oraz podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne.
 3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów i uwrociach.
 1. Środka nie stosować w okresie wschodów rzepaku.
 2. Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taka informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane ochrona środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
okres prewencji: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ
okres karencji: nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI
okres karencji dla pasz: nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Należy uwzględnić następstwo roślin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
 • Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem).
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
 • Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
 • W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
 • Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

 • Chronić przed dziećmi.
 • Środek ochrony roślin przechowywać:
  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością napojami lub paszą.
 • Przechowywać w temperaturze 0°C – 30°C.
 • Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
 • Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
 • Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności  – 2 lata.