pik-rzepakpik-ziemniakipik-warzywapik-sadypik-truskawka

Stymulator rozwoju roślin

Shigeki jest produktem zawierającym skoncentrowany ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum oraz mikroelementy.

Dzięki swojemu składowi Shigeki jest zalecany do stymulacji metabolizmu upraw. Zastosowanie preparatu Shigeki powoduje lepszy rozwój korzeni, bardziej dynamiczny wzrost, większe owoce i zwiększoną odporność na stres abiotyczny (np. wysokie temperatury, mróz, grad, stres wywołany przez zabiegi ochrony roślin)

Produkt jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawiera ekstrakt z alg morskich oraz mikroelementy

Dostępne opakowania
1l; 5l; 20l


Skład:

GWARANTOWANA ZAWARTOŚĆ % W/W % W/V
Ekstrakt z alg 10,0 10,5
Bor (B) 0,10 0,11
Molibden (Mo) 0,05 0,06
Miedź (EDTA-Cu) 0,05 0,06
Żelazo (EDTA-Fe) 0,10 0,11
Mangan (EDTA-Mn) 0,10 0,11
Cynk (EDTA-Zn) 0,10 0,11

Atest NIZP-PZH nr PZH/BT – 3463/2018

Zwroty określające środki ostrożności:
P102 – Chronić przed dziećmi.
P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

Ekstrakt z alg jest bogaty w hormony wzrostu roślin, takie jak cytokininy, gibereliny i auksyny oraz naturalne cząsteczki organiczne, w tym betainy, mannitol, polisacharydy i aminokwasy. Po zastosowaniu na uprawy, Shigeki zapewnia miejscowy wzrost poziomu hormonów, co stymuluje metabolizm roślin i pobieranie składników odżywczych.

Uprawa Zalecana
Liczba zabiegów
Zalecana
Dawka (l/ha)
Terminy
Rzepak ozimy 1 – 4 2,0 – 4,0 Jesienią w fazie 4-6 liści
Wiosną po ruszeniu  wegetacji do początku zawiązywania łuszczyn
Zboża 1 – 3 Wiosną od fazy krzewienia do fazy pełni kłoszenia
Kukurydza 1 – 2 W fazie 2-8 liści, zwłaszcza przed spodziewanymi okresami chłodów
Burak cukrowy 1 – 3 W terminach powschodowych zabiegów herbicydowych oraz w okresie początku rozwoju korzenia spichrzowego
Ziemniak 1 – 3 W okresie intensywnego rozwoju części nadziemnej i formowania bulw
Warzywa z siewu 1 – 4 Przed lub łącznie z nalistnymi zabiegami herbicydowymi
W późniejszych fazach rozwoju, zwłaszcza przed spodziewanymi okresami stresu dla rozwoju roślin (np. susza, duże wahania temperatury, itp)
Warzywa z rozsady 1 – 4 Po wysadzeniu rozsady na miejsce stałe
W późniejszych fazach rozwoju, zwłaszcza przed spodziewanymi okresami stresu dla rozwoju roślin (np. susza, duże wahania temperatury, itp))
Drzewa owocowe 1 – 4 Od okresu przed kwitnieniem do fazy początku wybarwiania owoców
Uprawy jagodowe 1 – 4 Od okresu przed kwitnieniem do fazy początku wybarwiania owoców

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha. W zależności od uprawy i użytego sprzętu. Zgodnie z zaleceniem dla danej upraw.
Odstęp między zabiegami: 10-14 dni.

UWAGI:

 1. Nie zaleca się stosowania w pojedynczym zabiegu dawki niższej niż 2,0 l/ha
 2. Preparat Shigeki można używać do mieszanin zbiornikowych jednak przed zastosowaniem nowych, niesprawdzonych wcześniej mieszanin – zwłaszcza z udziałem kilku składników – zaleca się przeprowadzić test na małym obszarze. (Szczególnie przed zastosowaniem w uprawach specjalistycznych – warzywa, sady)
 3. W przypadku stosowania preparatu Shigeki w mieszaninie ze środkami ochrony roślin lub nawozami dolistnymi, należy przestrzegać wszystkich uwag i zaleceń jakie obowiązują dla środków ochrony roślin i nawozów z którymi stosuje się preparat
 4. Podczas stosowania produktu solo i w mieszankach należy przestrzegać zasad Dobrej Praktyki Rolniczej a w przypadku stosowania w mieszaninach ze środkami ochrony roślin również zasad Dobrej Praktyki Ochrony Roślin
 5. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Importerem – firmą Sumi Agro Poland Sp z o.o.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU

Środki ostrożności dla osób stosujących preparat:

Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować okulary ochronne lub maskę zabezpieczającą twarz.
Używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów wykonanych z gumy nitrylowej.
Stosować odzież ochronną – prać regularnie.
Zapewnić właściwą wymianę powietrza. Unikać wdychania par.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód preparatem lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Sporządzanie cieczy użytkowej

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania dokładnie wstrząsnąć.
 • Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
  z włączonym mieszadłem. Uzupełnić wodą do potrzebnej objętości.
 • Podczas sporządzania cieczy użytkowej złożonej z kilku komponentów, należy przestrzegać zapisów oraz zaleceń dotyczących mieszania, zawartych w etykietach tych produktów.
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza.
 • Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację,
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobiste.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Preparat przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 50C i nie wyższej niż 300C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po produkcie do innych celów.
Opróżnione opakowania po produkcie zaleca się zwrócić do sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony lub można je potraktować jako odpady komunalne.

Okres ważności – 3 lata

Do pobrania