pik-sadypik-truskawkapik-warzywapik-rzepakpik-zbozepik-burakpik-ziemniakipik-kukurydza

Preparat zwilżający

przeznaczony do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin w uprawach roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Preparat SLIPPA jest przeznaczony do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin w sytuacjach, gdy dodatek środka zwilżającego jest konieczny lub wymagany i wynika z zapisów zawartych w etykietach stosowania środków ochrony roślin.

slippa-opakowanie-5l

Dostępne opakowania:

0,25 l; 1 l; 5 l

Zawiera tlenek polialkilenowy modyfikowany heptametylotrisiloksanem

Atest NIZP-PZH nr PZH/HT-3364/2017 z dn. 10.10.2017 r.

Uwaga
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271 – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu.

P304+P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Preparat SLIPPA powoduje lepsze pokrycie opryskanych powierzchni, a dzięki zdolnościom rozprzestrzeniania umożliwia dotarcie cieczy roboczej w miejsca nie opryskane bezpośrednio np. spodnie strony liści, wewnętrzne strony zwiniętych liści, miejsca osłonięte oprzędami, itp.

Preparat SLIPPA jest przeznaczony do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin w sytuacjach, gdy dodatek środka zwilżającego jest wymagany i wynika z zapisów zawartych w etykietach środków ochrony roślin lub gdy wskazują na to zalecenia związane z dobrą praktyką ochrony roślin.

Dawka preparatu jest uzależniona od dawki cieczy roboczej stosowanej w zabiegu oraz rodzaju stosowanego sprzętu:

Rodzaje upraw

Stosowana dawka cieczy roboczej
(l/ha)

Zalecana dawka preparatu SLIPPA

Uprawy polowe*

200–400

0,05% (50-200 ml/ha)

Uprawy sadownicze i warzywne oraz uprawy pod osłonami**

powyżej 400

200 ml/ha

* – stosowanie opryskiwaczami z belką polową
** – stosowanie opryskiwaczami sadowniczymi (wentylatorowymi) i specjalistycznymi z dodatkowym nadmuchem powietrza

Sporządzanie cieczy użytkowej

  • Przygotować określoną ilość cieczy roboczej środka ochrony roślin postępując ściśle według zapisów zawartych w etykiecie tego środka.
  • Do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą środka ochrony roślin oraz z włączonym mieszadłem, wlać odmierzoną ilość preparatu SLIPPA zgodnie z zaleceniami zawartymi w części DAWKOWANIE.
  • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
  • Całość dokładnie wymieszać.

UWAGA! Należy zachować wszelkie uwagi i zalecenia jakie obowiązują dla środków ochrony roślin, z którymi stosuje się preparat SLIPPA.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób opisany w etykiecie środka ochrony roślin, z którym stosowany jest preparat Slippa
Jeśli etykieta środka ochrony nie zawiera szczegółowych zapisów w tym zakresie należy stosować się do następujących zaleceń:

  • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
  • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
  • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Powyższe zalecenia należy traktować jako niezbędne minimum mające na celu ograniczanie ryzyka skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu.

Warunki bezpiecznego stosowania preparatu

Środki ostrożności dla osób stosujących preparat:
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać par produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
W przypadku zabiegów wykonywanych w czasie kwitnienia upraw zaleca się stosowanie produktu poza okresem aktywności pszczół.

Warunki przechowywania i bezpuecznego usuwania preparatu i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Preparat przechowywać:

  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 50C i nie wyższej niż 300C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po preparacie do innych celów.
Produkt i opakowanie przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po produkcie zwrócić do sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 3 lata.

 

Do pobrania