pik-zboze

NOWOŚĆ!

Środek grzybobójczy

koncentrat do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i jarej przed chorobami liści i kłosa.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

fezan-plus-226-sc

Dostępne opakowania:
5 l;

Zawartość substancji czynnych:

  • bromukonazol (związek z grupy triazoli) – 167 g/l (15,87%)
  • tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 107 g/l (10,17%)

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: „Solwent nafta (ropa naftowa); węglowodory ciężkie aromatyczne; Frakcja naftowa – niespecyfikowana”.

Zezwolenie MRiRW nr R- 218/2015 z dnia 18.12.2015 r.

 

silhoueteexclamAquatic-pollut-red

Niebezpieczeństwo

H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P331 – NIE wywoływać wymiotów.
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P391 – Zebrać wyciek.

Pszenica ozima, pszenica jara  

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30-65).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody w uprawach rolniczych: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

UWAGI
Środek może wykazywać średni poziom skuteczności w zwalczaniu septoriozy paskowanej liści i fuzariozy kłosów.

Poprzez zwalczanie fuzariozy kłosów środek skutecznie redukuje poziom deoksyniwalenolu (DON) – mykotoksyny fuzaryjnej w ziarnie pszenicy. Jednak w przypadku wysokiego nasilenia choroby uzyskana redukcja nie zawsze będzie wystarczająca do zapewnienia spadku poziomu DON poniżej granicy ustalonej w przepisach prawnych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środek stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na pobliskie plantacje roślin uprawnych.
Środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
Ze względu na strategię antyodpornościową nie zaleca się stosować środka w dawce niższej niż zalecana.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu lub twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Stosować rękawice ochronne przy każdej styczności z powierzchniami, które miały kontakt ze środkiem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
(okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.                                                        

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ
(okres karencji):
Pszenica – 42 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI
(okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

Nie dotyczy.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

  • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
  • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
  • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
  • w temperaturze 0-30°C, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Okres ważności – 2 lata.

Do pobrania