pik-zboze

Środek grzybobójczy

Fungicyd przeznaczony do zaprawiania materiału siewnego pszenicy ozimej stosowanym w celu ochrony ziarna pszenicy przed patogenicznymi grzybami. To środek grzybobójczy o działaniu układowym, którego substancjami czynnymi są tiofanat metylowy (grupa benzimidazoli) i tetrakonazol (grupa triazoli). Ten fungicyd w formie płynnego koncentratu chroni pszenicę ozimą przez rozwojem zgorzeli siewek, pleśni śniegowej zbóż i traw, śnieci cuchnącej i gładkiej.

Kendo 50 EW

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l; 10 l

Zawartość substancji czynnych:

 • tiofanat metylowy (substancja z grupy benzimidazoli) – 350 g/l (30,12%)
 • tetrakonazol (substancja z grupy triazoli) – 20 g/l (1,72%)

Zezwolenie MRiRW nr R-224/2014 z dnia 29.10.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-204/2016d z dnia 13.04.2016 r.

uwagaczlowiekAquatic-pollut-red

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H341 – Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Pszenica ozima. 

zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca, śnieć gładka.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 500 ml wody.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
100 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 500 ml wody.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga:
Stosować maksymalnie 300 kg ziarna/ha.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
Zaprawione ziarno może być użyte wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.
Nie zaprawiać ziarna o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanych inną zaprawą.
Zaprawiony materiał siewny przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
Jeśli istnieje konieczność przechowywania ziarna i nasion do następnego sezonu, należy zbadać bezpośrednio przed siewem zdolność kiełkowania.
Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
W razie wystąpienia odporności grzybów chorobotwórczych przerwać stosowanie środka.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować półmaskę filtrującą klasy P1 lub P2.
Maksymalna ilość ziarna zaprawianego przez jednego pracownika wynosi 10 ton/1 dzień.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony ptaków wolnożyjących produkt musi być całkowicie przykryty glebą; zapewnić, że produkt jest również całkowicie przykryty na końcach rzędów.
W celu ochrony ptaków wolnożyjących usuwać rozsypany produkt.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Nie dotyczy.

Sporządzanie zawiesiny do zaprawiania i technika zaprawiania

 • Zawartość opakowania przed użyciem wymieszać mechanicznie lub wstrząsnąć. Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka.
 • Zawiesinę sporządzić w osobnym naczyniu.
 • Naczynie napełnić najpierw zalecaną ilością wody, następnie dodać odpowiednią ilość środka Tioslid Top 370 FS, wówczas zawiesinę powoli i dokładnie wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając automatyczne mieszadło.
 • Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.
 • Zaprawiać bez przerwy w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury.

Wodę użytą do mycia zaprawiarki:

 • zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Warunki przechowywania i bezpieczneego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać pod zamknięciem.
Przechowywać w temperaturze 0C – 30C.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 2 lata