pik-burakpik-kukurydzapik-zbozepik-ziemniaki

Preparat zwilżająco-przyczepny

w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej przeznaczony do stosowania z herbicydami w ochronie buraka cukrowego kukurydzy i innych uprawach rolniczych.

Preparat TOIL przeznaczony jest do stosowania łącznie ze środkami chwastobójczymi stosowanymi w uprawie buraka cukrowego, kukurydzy a także innych upraw polowych.

Dodatek preparatu TOIL jest szczególnie wskazany w sytuacjach, które określają zapisy w etykiecie-instrukcji stosowania herbicydu.

toil-opakowanie-5l

Dostępne opakowania:
5 l

Zawiera estry metylowe kwasów tłuszczowych pochodzenia rzepakowego

Atest NIZP-PZH nr PZH/HT-3366/2017 z dn. 10.10.2017 r.

 

Uwaga

H315 – działa drażniąco na skórę.
P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
P332+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Stosowanie

Preparat TOIL przeznaczony jest do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin w sytuacjach, gdy dodatek środka wspomagającego jest dozwolony, na przykład wynika z zapisów zawartych w etykietach środków ochrony roślin lub z zaleceń dobrej praktyki ochrony roślin.

Preparat TOIL jest szczególnie zalecany do stosowania ze środkami grzybobójczymi w uprawach polowych a także środkami chwastobójczymi stosowanymi powschodowo w uprawie buraka cukrowego i kukurydzy.

Dawkowanie

  • Preparat TOIL należy stosować w dawce 1,0 l/ha.

Sporządzanie cieczy użytkowej

  • Przygotować określoną ilość cieczy roboczej środka ochrony roślin postępując ściśle według zapisów zawartych w etykiecie tego środka.
  • Do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą środka ochrony roślin oraz z włączonym mieszadłem, wlać odmierzoną ilość preparatu TOIL zgodnie z zaleceniami zawartymi w części DAWKOWANIE.
  • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
  • Całość dokładnie wymieszać.

UWAGA: Należy zachować wszelkie uwagi i zalecenia jakie obowiązują dla środków ochrony roślin, z którymi stosuje się preparat TOIL.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób opisany w etykiecie środka ochrony roślin, z którym stosowany jest preparat Toil.

Jeśli etykieta środka ochrony nie zawiera szczegółowych zapisów w tym zakresie należy stosować się do następujących zaleceń:

  • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
  • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
  • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Powyższe zalecenia należy traktować jako niezbędne minimum mające na celu ograniczanie ryzyka skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu.

Warunki bezpiecznego stosowania preparatu

Środki ostrożności dla osób stosujących preparat:
Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W przypadku zabiegów wykonywanych w czasie kwitnienia upraw zaleca się stosowanie produktu poza okresem aktywności pszczół.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania produktu i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Preparat przechowywać:

  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C.
Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia. Chronić przed mrozem.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po produkcie do innych celów.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Okres ważności – 2 lata.

Do pobrania