pik-zboze

Środek grzybobójczy

w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.
Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Toledo Extra 430 SC opakowanie

Dostępne opakowania:
5 l; 10l;

Zawartość substancji czynnej:

tebukonazol – (związek z grupy triazoli) – 430 g/l (39,29%)

Zezwolenie MRiRW nr R-175/2016 z dnia 19.08.2016 r., ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-547/2020d z dnia 2.09.2020 r.

silhoueteAquatic-pollut-red

UWAGA

H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P202 – Używać tylko po przeczytaniu i zrozumieniu wszystkich środków bezpieczeństwa.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.

Rzepak ozimy 

Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w następujących terminach:

Termin stosowania: jesienią w stadium 4-8 liści rzepaku (BBCH 14-18).
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 l/ha
Liczba zabiegów: 1

Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu części nadziemnej.

Termin stosowania: wiosną w fazie wydłużania pędu głównego (BBCH 30-39).
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Liczba zabiegów: 1

Termin stosowania: wiosną od fazy początku kwitnienia do fazy końca kwitnienia (BBCH 60-69)
czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Liczba zabiegów: 1

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Pszenica ozima 

Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w jednym z następujących terminów:

Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku wzrostu źdźbła do fazy widocznego liścia flagowego (BBCH 30-39).
mączniak prawdziwy zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61).
mączniak prawdziwy zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób kłosa na pszenicy ozimej zalecany termin
zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Jęczmień jary 

Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w jednym z następujących terminów:

Termin stosowania: Środek stosować od fazy zakończenia krzewienia do fazy 2 kolanka (BBCH 29-32).
rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż.

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61).
rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. Środek stosować w temperaturze powyżej 12oC.
 2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej, które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu
wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów nie będących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nie użytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta
(okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
pszenica ozima – 35 dni,
jęczmień jary – 35 dni,
rzepak ozimy – 56 dni.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
 • Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
 • Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
 • Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
 • Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg jeżeli jest to możliwe, lub,
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,
stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperaturze 0°C-30°C z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności – 2 lata.