Firma Sumi Agro Poland, w związku z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) Nr 2020/1498 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tiofanat metylu*, rozpoczyna proces wycofywania fungicydów Yamato® 303 SE i Topsin® M 500 SC z polskiego rynku

Topsin® M 500 SC i Yamato® 303 SE w sprzedaży tylko do 31.08.2021 r.

Na mocy wspomnianego rozporządzenia państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 19 kwietnia 2021 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi tiofanat metylu.

  • Środki ochrony roślin zawierające tiofanat metylu, w tym Topsin® M 500 SC i Yamato® 303 SE, mogą być sprzedawane i dystrybuowane wyłącznie do dnia 31 sierpnia 2021 r. 
  • Rozporządzenie wyraźnie określa także termin graniczny, jeśli chodzi o możliwość stosowania środków ochrony roślin zawierających tiofanat metylu. Mogą być one stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 19 października 2021 r.

Topsin® M 500 SC i Yamato® 303 w pełni dostępne w sezonie 2021

Przyszły rok będzie ostatnim, w którym można zakupić i stosować preparaty zawierające substancję czynną tiofanat metylu. Fungicydy Yamato® 303 SE i Topsin® M 500 SC będą dostępne w sprzedaży od 1 stycznia a ich dostępność powinna zaspokoić zapotrzebowanie na te, cieszące się dużą renomą i chętnie wybierane przez plantatorów, produkty. Pozwoli to rolnikom na zrealizowanie skutecznej ochrony upraw w przyszłym sezonie zgodnie z planem i pewnością co do efektu.  

* zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. UE L 342 z 16.10.2020, str. 5),