pik-burakpik-rzepakpik-burakpik-warzywapik-ozdobne

Środek grzybobójczy

w formie zawiesinoemulsji, zawierającym substancje czynne w postaci mieszaniny cząstek stałych i małych kropli cieczy organicznej zawieszonych w fazie wodnej, o działaniu systemicznym, przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego
i wyniszczającego w ochronie przed chorobami grzybowymi pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego, żyta, buraka cukrowego, buraka ćwikłowego, rzepaku ozimego, truskawki, poziomki, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, agrestu, maliny, jeżyny, borówki wysokiej, winorośli oraz uprawianych pod osłonami ogórka, cukinii i roślin ozdobnych.

Dzięki zawartości tiofanatu metylowego, który jest dobrze pobierany również w niskich temperaturach, środek może być stosowany w uprawach zbóż ozimych oraz rzepaku ozimego od wczesnej wiosny, gdy temperatura powietrza przekracza 50C.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Yamato 303 SE opakowanie

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l; 20 l; 200 l;

Zawartość substancji czynnych:

 • tiofanat metylu – (związek z grupy benzimidazoli) – 233 g/l (20,44%)
 • tetrakonazol – (związek z grupy triazoli) – 70 g/l (6,11%)

Zezwolenie MRiRW nr R-100/2008 z dnia 19.12.2008 r.,
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-753/2020d z 23.10.2020 r.

 

 silhoueteexclam

Uwaga

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H341 – Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
P302 +P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
z lekarzem.

Rośliny rolnicze.

Zboża.

Jakimi cechami powinien charakteryzować się dobry fungicyd do ochrony zbóż?

 • Bardzo dobrą skutecznością zwalczania głównych chorób występujących w tej uprawie
 • Zwalczaniem chorób, a nie tylko ograniczaniem ich rozwoju
 • Elastycznością stosowania
 • Długim działaniem
 • Bezpieczeństwem dla rośliny uprawnej i środowiska
 • Korzystną relacją kosztów zabiegu w stosunku do uzyskiwanych efektów

Problem – choroby zbóż

stosuj-yamato-zboza-choroby

Yamato 303 SE – mocne strony

 • YAMATO jako fungicyd zwalczający kompleks chorób nie wymaga precyzyjnego określenia patogenów znajdujących się na  plantacji
 • YAMATO cechuje elastyczność stosowania – niewielkie  przesunięcia w terminie aplikacji spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nie wpływają na skuteczność zabiegu
 • YAMATO to produkt bardzo skuteczny:
  –    ponad 80% substancji czynnych jest aktywnie wchłaniana przez roślinę w ciągu pierwszej godziny, reszta pozostaje w kutykuli i jest uwalniana w ciągu kilku następnych dni
  –    dobrze przemieszcza się w niskich temperaturach
  –    
  działa systemicznie – rozprzestrzenia się po całej roślinie, schodzi do systemu korzeniowego
  –    w związku z działaniem systemicznym zwalcza choroby, a nie tylko ogranicza ich rozwój
  –    
  działanie zapobiegawcze wydłuża okres do następnego zabiegu
 • YAMATO ma bardzo dobrą charakterystykę toksykologiczną i ekotoksykologiczną:
  –    nie ma literki T „trupiej czaszki”
  –    nie jest toksyczny dla ludzi i zwierząt
  –    nie ma kaucji na opakowanie
  –    opakowania można traktować jako odpady komunalne
  –    nie jest niebezpieczny dla pszczół i innych owadów pożytecznych
 • YAMATO cechuje korzystny stosunek kosztów zabiegu w stosunku do uzyskanych efektów

Zalecenia stosowania

UPRAWA

ZWALCZANE CHOROBY

ZALECANA
DAWKA

TERMIN ZABIEGU

Pszenica
ozima
łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw

1,5 l/ha

od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31)
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

1,5 l/ha

od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia flagowego (BBCH 30-39)
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

1,5-1,75 l/ha

od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40-59)
Żyto łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż

1,5 l/ha

od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31)
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż

1,5 l/ha

od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia flagowego (BBCH 30-39)
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż

1,5-1,75 l/ha

od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40-59)
Jęczmień
ozimy
łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

1,5 l/ha

od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31)
mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

1,5 l/ha

od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia flagowego (BBCH 30-39)
mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

1,5-1,75 l/ha

od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40-59)
Pszenica
jara
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

1,5 l/ha

od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia flagowego (BBCH 30-39)
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

1,5-1,75 l/ha

od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40-59)
Jęczmień
jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

1,5 l/ha

od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia flagowego (BBCH 30-39)
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

1,5-1,75 l/ha

od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40-59)

Optymalny termin zabiegu YAMATO gwarancją doskonałej ochrony i uzyskania wysokiego plonu!

 •  Yamato zastosowane w odpowiednim, wczesnym terminie, działa nawet do 4 tygodni!
 • Zabieg wykonany w optymalnym terminie zabezpiecza uprawę przed chorobami podstawy źdźbła, liści i kłosów i jest gwarancją uzyskania dobrego plonu pszenicy ozimej

stosuj-yamato-zboza-stosowanie

Dlaczego warto podjąć dobrą decyzję odnośnie terminu zabiegu i programu ochrony?

Wybranie skutecznego i korzystnego ekonomicznie programu SUMI AGRO opartego na fungicydzie Yamato 303 SE oraz zastosowanie go w odpowiednim terminie  pozwala uzyskać dodatkowo nawet kilkaset złotych z hektara!

stosuj-yamato-zboza-wykres

Burak cukrowy. 

YAMATO 303 SE – doskonały również do ochrony buraka cukrowego

 • działa systemicznie, zapobiegawczo i interwencyjnie
 • zwalcza najgroźniejsze choroby: chwościk buraka i brunatną plamistość liści (ramularię) w dawce: 1,25-1,5 l/ha

Zakres stosowania Yamato 303 SE w buraku cukrowym:

UPRAWA

ZWALCZANE CHOROBY

ZALECANA DAWKA

MAKSYMALNA DAWKA

TERMIN ZABIEGU

 

Burak cukrowy

chwościk buraka, brunatna
plamistość liści

1,25-1,5 l/ha

1,5 l/ha

od początku fazy, gdy liście zakrywają 70% powierzchni gleby do końca fazy wzrostu korzeni (BBCH 37-49)

Rzepak ozimy. 

Problem – choroby rzepaku ozimego

Czerń krzyżowych
Pierwsze objawy porażenia możemy dostrzec już jesienią – na siewkach pojawiają się ciemnobrunatne plamy w części podliścieniowej. Na porażonych liściach widoczne są charakterystyczne jasnobrunatne do brunatnoczarnych plamy z widocznymi pierścieniami. Z liści choroba rozprzestrzenia się na pęd główny i pędy boczne. Największe straty powoduje jednak porażenie łuszczyn: silnie porażone młode łuszczyny zamierają, w starszych nasiona są słabiej wykształcone i drobniejsze, a łuszczyny mogą pękać, powodując  osypywanie się nasion.
Choroba może powodować straty w plonie nasion rzepaku na poziomie 15-20%.

yamato-czern-krzyzowych
yamato-sucha-zgnilizna

Sucha zgnilizna kapustnych
Pierwsze objawy porażenia możemy dostrzec już jesienią – na liścieniach, liściach, łodygach, czasami łuszczynach, występują jasnobrunatne owalne plamy z obwódką. W środkowej części plamy widoczne są charakterystyczne czarne punkciki (piknidia). Silnie porażone liście przedwcześnie zamierają, a często dochodzi do zamierania nawet całych roślin. Plantacje zaatakowane przez suchą zgniliznę gorzej zimują! Nasiona zbierane z porażonych łuszczyn zwykle też są porażone, a na siewkach wyrosłych z tych nasion występują poczernienia powodujące obumieranie siewek (czarna nóżka).
Choroba może powodować straty w plonie nasion rzepaku na poziomie 50-60%.


Szara pleśń

Poraża różne nadziemne części roślin, które stają się brunatne i gniją. Na porażonych częściach pojawia się charakterystyczny szary nalot. Silne zainfekowanie łodygi powoduje przedwczesne zamieranie całych roślin, a uzyskane w plonie nasiona są słabo wykształcone.
Choroba może powodować straty w plonie nasion rzepaku na poziomie 15-20%.

yamato-szara-plesn
yamato-zgnilizna-twardzikowa

Zgnilizna twardzikowa
Pierwsze objawy infekcji pojawiają się w okresie kwitnienia rzepaku. Na porażonych liściach, łodygach widoczne są brunatne plamy. Wewnątrz, a w warunkach silnej wilgotności także na zewnątrz chorych łodyg rozwija się biała, obfita grzybnia, w której powstają najpierw szare, a później czarne sklerocja. Chore rośliny więdną i przedwcześnie zamierają. Przy późnym wystąpieniu choroby na pędzie w górnych partiach rośliny widoczne są przyblakłe przebarwienia; pędy i łuszczyny powyżej miejsca porażenia żółkną i dojrzewają przedwcześnie.
Choroba może powodować straty w plonie nasion rzepaku na poziomie 20-60%.


Mączniak prawdziwy

Objawy w postaci białego, mączystego nalotu pojawiają się na nadziemnych częściach roślin, na liściach po obu ich stronach, choć częściej od góry. Silnie porażone liście żółkną, a następnie stopniowo zamierają. Czasem w białym nalocie można zaobserwować czarne punkty, będące owocnikami grzyba. Objawy mogą występować również na łodygach i łuszczynach. Rozwojowi infekcji sprzyja ciepła i wilgotna pogoda. Im wcześniej się pojawia infekcja, tym jej szkodliwość jest większa.

yamato-maczniak-prawdziwy

Rozwiązanie – Yamato 303 SE

Zalecane dawki i terminy:

 • czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy: 1,5 l/ha
  Stosować wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie wzrostu pędu wegetatywnego, od początku fazy wydłużania pędu, brak międzywęźli (rozeta) do końca fazy, gdy widoczne są 3 międzywęźla (BBCH 30-33).
 • czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa: 1,75 l/ha
  Środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. Zabieg wykonać w fazie od początku fazy, gdy widoczne są pojedyncze pąki kwiatowe do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69). W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcenia pierwszych łuszczyn na roślinach rzepaku, przestrzegając terminu karencji.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 • Yamato 303 SE to fungicyd, który sprawdził się zarówno w doświadczeniach, jak i w praktyce. Skuteczność preparatu została doceniona rozszerzeniem rejestracji oraz opisana w etykiecie z dnia 25.09.2014 r.:
 • „Yamato 303 SE jest środkiem grzybobójczym, w formie zawiesinoemulsji zawierającej substancje czynne w postaci mieszaniny cząstek stałych i małych kropli cieczy organicznej zawieszonych w fazie wodnej, o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia ozimego i jarego, żyta, oraz buraka cukrowego i rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi. Dzięki zawartości tiofanatu metylowego, który jest dobrze pobierany również w niskich temperaturach, środek może być stosowany w uprawach zbóż ozimych oraz rzepaku ozimego od wczesnej wiosny, gdy temperatura powietrza przekroczy 5°C.”
 • Produkt jest polecany przez gospodarstwa i doradców

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Truskawka, poziomka 

Mączniak prawdziwy, biała plamistość liści truskawki, szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2- 1,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy początku rozwoju kwiatostanu – na dnie rozety ukazują się pąki kwiatowe do pełni fazy kwitnienia, otwarte kwiaty drugiego i trzeciego rzędu, opadają pierwsze kwiaty, przed rozwojem zawiązków owoców (BBCH 51-65) lub bezpośrednio po zbiorach (BBCH > 89).

Zalecana ilość wody w uprawie roślin sadowniczych: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała

Amerykański mączniak agrestu, biała plamistość liści porzeczki, opadzina liści porzeczki, szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2- 1,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy początku rozwoju kwiatostanu – pąki kwiatowe zamknięte w jasnobrązowych łuskach do końca fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły, przed rozwojem zawiązków owoców lub bezpośrednio po zbiorach (BBCH 51-69 i po 89).

Zalecana ilość wody w uprawie roślin sadowniczych: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Agrest

Amerykański mączniak agrestu, opadzina liści porzeczki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2- 1,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy początku rozwoju kwiatostanu – pąki kwiatowe zamknięte w jasnobrązowych łuskach do końca fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły, przed rozwojem zawiązków owoców lub bezpośrednio po zbiorach (BBCH 51-69 i po 89).

Zalecana ilość wody w uprawie roślin sadowniczych: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Malina, jeżyna

Zamieranie pędów maliny, szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2- 1,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy początku rozwoju kwiatostanu – pąki kwiatowe zamknięte w jasnobrązowych łuskach do końca fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły, przed rozwojem zawiązków owoców lub bezpośrednio po zbiorach (BBCH 51-69 i po 89).

Zalecana ilość wody w uprawie roślin sadowniczych: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Borówka wysoka

Szara pleśń, zgorzel pędów, zamieranie pędów, antraknoza borówki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2- 1,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy początku rozwoju kwiatostanu – pąki kwiatowe zamknięte w jasnobrązowych łuskach do końca fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły, przed rozwojem zawiązków owoców lub bezpośrednio po zbiorach (BBCH 51-69 i po 89).

Zalecana ilość wody w uprawie roślin sadowniczych: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Winorośl

Szara pleśń, mączniak prawdziwy winorośli

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2- 1,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od początku fazy kwitnienia do początku dojrzewania owoców (BBCH 61-81).

Zalecana ilość wody w uprawie roślin sadowniczych: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Burak ćwikłowy

Chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza, brunatna plamistość liści

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2- 1,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od początku fazy, gdy liście zakrywają 70% powierzchni gleby do końca fazy wzrostu korzeni (BBCH 37-49).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Ogórek, cukinia uprawiane pod osłonami

Zgnilizna twardzikowa, parch dyniowatych (brunatna plamistość roślin dyniowatych)

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka w 100 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,12 – 0,15% (120-150 ml środka w 100 I wody).

Termin stosowania: opryskiwać natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od początku fazy kwitnienia do końca fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 61-89).

Zalecana ilość wody: 120-150 l/1000 m2 (lub 12-15 l/100 m2).
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rośliny ozdobne uprawiane pod osłonami

(aksamitka, amarylis, anturium, aster, azalia, begonia, bieluń, bluszcz, chryzantema, celozja, chryzantema, cisus, cynia, cyklamen, dalia, difenbachia, dracena, fikus, filodendron, frezja, fuksja, gazania, geranium, gerbera, hibiskus (ketmia), kalanchoe, lilia, mieczyk, narcyz, niecierpek, palmy, paprocie, pelargonia, poinsecja, prymula, róża, skrętnik, szałwia, szeflera, skrzydłokwiat, surfinia, świerk, tulipan, wilczomlecz, werbena, zamiokulkas, zaślaz)

Mączniak prawdziwy, szara pleśń, plamistość liści kwiatów, fuzarioza naczyniowa, werticilioza, rak pędów róż, zgnilizna twardzikowa

Termin stosowania: środek stosować natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej (BBCH 11-89).

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka w 100 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,12-0,15% (120-150 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość wody: 30 – 100 l/1000 m2 (lub 3-10 l/100 m2).

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. Strategia zarządzania odpornością

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju patogenów odpornych należy:

 • postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania patogena,
 • środek stosować w rotacji i/lub mieszaninie z fungicydami należącymi do grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania,
 • w razie wystąpienia odporności grzybów chorobotwórczych przerwać stosowanie środka.
 1. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i warzywne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie od zbiorników i cieków wodnych strefy ochronnej o szerokości:

 • 10 m w przypadku uprawy pszenicy ozimej, żyta, jęczmienia ozimego, pszenicy jarej, jęczmienia jarego;
 • 1 m – w przypadku uprawy buraka cukrowego, rzepaku ozimego, buraka ćwikłowego, truskawki, poziomki;
 • 3 m – w przypadku uprawy porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, agrestu, maliny, jeżyny, borówki wysokiej.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie od terenów nieużytkowanych rolniczo strefy ochronnej o szerokości:

 • 1 m – w przypadku uprawy pszenicy ozimej, żyta, jęczmienia ozimego, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, buraka cukrowego, rzepaku ozimego, buraka ćwikłowego, truskawki, poziomki;
 • 3 m – w przypadku uprawy porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, agrestu, maliny, jeżyny, borówki wysokiej.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto – 42 dni;
Burak cukrowy, burak ćwikłowy – 35 dni;
Rzepak ozimy – 49 dni;
Winorośl – 30 dni;
Truskawka, poziomka – 7 dni;
Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, malina, jeżyna, agrest, borówka wysoka – 10 dni;
Ogórek, cukinia – 3 dni;
Rośliny ozdobne – nie dotyczy.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Rozproszenie rozcieńczonej cieczy użytkowej i wody po myciu aparatury wykonywać dopiero po obeschnięciu opryskiwanych roślin, obniżając ciśnienie robocze oraz zwiększając prędkość roboczą opryskiwacza.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w suchych i chłodnych miejscach, w temperaturze 0°C – 30°C.

 Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub
z lekarzem.

Okres ważności – 2 lata.

Do pobrania