Sumi Agro Poland Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

tel.: 22 637 32 37
fax: 22 637 32 38

e-mail: biuro@sumiagro.pl
www.sumiagro.pl

NIP: 526-10-02-176
REGON: 010728745
VAT No: PL 5261002176
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000026416

Kapitał zakładowy: 1.125.000 PLN