Czy murarka występuje naturalnie w Polsce?
Murarka ogrodowa jest naszym rodzimym gatunkiem, występującym na terenie całej Polski.
Kiedy pszczoły rozpoczynają swoje loty?
Murarka ogrodowa jest jednym z najpospolitszych wiosennych gatunków pszczół, których loty trwają od pierwszych dni kwietnia do końca czerwca. Jednakże dzięki zimowaniu postaci dorosłych w kokonach można w odpowiednich warunkach temperaturowych sterować szybkością ich rozwoju, przyspieszając lub opóźniając ich wyloty, w zależności od terminu zakwitania roślin wymagających zapylenia.
W jakich warunkach atmosferycznych murarka ogrodowa podejmuje loty?
Jeśli chodzi o aktywność lotną w ciągu dnia owady te lubią ciepło i wylatują z gniazd dopiero przy temperaturze bliskiej 15°C, osiągając jej szczyt w najcieplejszych godzinach dnia. W deszczowe dni aktywność lotna murarki ogrodowej ustaje. Aktywność murarki ogrodowej ograniczana jest także okresami całkowitego zachmurzenia i wiatru.
Na jaką odległość od miejsca gniazdowania wylatują murarki?
W korzystnych warunkach atmosferycznych i przy dużej obfitości pożywienia osobniki murarki ogrodowej wylatują na odległość 100–200 m od gniazda. Loty na większe odległości zdarzają się wtedy, gdy kolonia znajduje się blisko dużej plantacji (np. rzepaku) lub gdy pszczołom w najbliższym otoczeniu zaczyna brakować pokarmu.
Ile jest pokoleń tego owada w ciągu roku?
Gatunek ten wyprowadza w ciągu roku jedną generację. Samice po wyjściu z gniazda kopulują z kilkoma samcami, a unasienione przystępują do budowy gniazda, zbioru nektaru i pyłku oraz składania jaj. Po zakończonej reprodukcji samice giną. Ze złożonych w gniazdach jaj wylęgają się larwy, które odżywiają się zapasem pokarmu zebranym przez samicę i ulokowanym w komórce, snują oprzędy i we wrześniu się przepoczwarzają. Zimę spędzają w postaci imaginalnej (dorosłej) w oprzędach. Wiosną wylatują i powtarzają jednoroczny cykl życiowy.
Jak samice budują zatyczki ziemne odgradzające poszczególne komory lęgowe?
Ścianki ziemne zamykające wejście do gniazd jak i te oddzielające poszczególne komory budowane są zwykle z ziemi pochodzącej z wierzchniej warstwy gleby, czyli bogatej w makro i mikro pierwiastki oraz mikroorganizmy. Grudki ziemi samice zlepiają własną śliną, której właściwości bakterio i grzybobójcze w pewnym stopniu zabezpieczają zgromadzony w komorach lęgowych pyłek przed zepsuciem.
Jak długo żyją osobniki murarki ogrodowej po wygryzieniu się z kokonów?
Długość życia samic wynosi 7–8 tygodni. Samce wylatują z gniazd kilka dni wcześniej niż samice, ale okres ich aktywności jest znacznie krótszy niż samic i trwa tylko 3 tygodnie.
Czy murarka ogrodowa żądli?
Murarka ogrodowa jest gatunkiem odznaczającym się całkowitym brakiem agresywności i łagodnością w kontakcie z człowiekiem. Nie żądli!!!
Ile jaj składa murarka/ Ile komór lęgowych zakłada samica w ciągu swojego życia?
Jedna samica, nawet w mniej sprzyjających warunkach pogodowych, zakłada przeciętnie 5 komór lęgowych. W dobrych warunkach pogodowych 1 samica zakłada przeciętnie od 15 do 20 komór lęgowych.
Co dzieje się z osobnikami murarki w nocy?
W nocy samce gromadzą się w otworach i szczelinach, zaś w ciągu dnia szukają samic celem kopulacji. Samice z kolei loty kończą około 20, w nocy zaś nie wykonują w gnieździe żadnych prac.
Czy murarka produkuje miód?
Nie. Murarka ogrodowa należy do nadrodziny pszczół. Przynależność do tej jednostki taksonomicznej nie oznacza, że dany owad produkuje miód. Na obszarze Polski żyje około 500 gatunków należących do tej nadrodziny, a tylko jeden – pszczoła miodna jest owadem, który nektar zebrany z kwiatów przerabia na miód.