pik-sady

Środek przędziorkobójczy

koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Na szkodnika działa  kontaktowo, na roślinie działa powierzchniowo.
Wykazuje długie działanie, do kilku tygodni po zabiegu. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe  przędziorków. Do stosowania w uprawie jabłoni, gruszy, truskawki, chmielu  oraz warzyw uprawianych pod  osłonami (pomidora, ogórka, cukinii i oberżyny),  roślin  ozdobnych uprawianych w gruncie i pod osłonami oraz szkółek leśnych drzew liściastych i iglastych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.

Kanemite 150 SC

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l


Zawartość substancji czynnej:

 • acekwinocyl (substancja z grupy pochodnych naftochinonów) – 164 g/l (15,77 %).

Zezwolenie MRiRW nr R-211/2016 z dnia 04.11.2016 r.


H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H370 – Powoduje uszkodzenie narządów (płuca) podczas wdychania.
H373 – Może powodować uszkodzenie narządów (układ krwionośny) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P260 – Nie wdychać par/rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/mydłem.
P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P314 – W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.

Jabłoń 

przędziorek owocowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować po pojawieniu się szkodnika, od fazy różowego pąka do końca dojrzewania owoców z zachowaniem okresu karencji (BBCH 57-89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 1000-1200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste lub drobnokropliste.

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Grusza 

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować po pojawieniu się szkodnika, od fazy białego pąka do końca dojrzewania owoców z zachowaniem okresu karencji (BBCH 57-89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 1000-1200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste lub drobnokropliste.

Truskawka 

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika po zakończeniu zbiorów owoców w danym sezonie wegetacyjnym (BBCH 91).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha.
Opryskiwanie: drobnokropliste.

Chmiel 

przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 3,0 l/ha.

Termin stosowania: Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. Środek można stosować po wystąpieniu szkodnika od fazy, gdy pędy osiągają 50% wysokości podpory do końca fazy rozwoju szyszek (BBCH 35-79) z zachowaniem okresu karencji.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 1000 -1650 l/ha.
Opryskiwanie: drobnokropliste.

Pomidor, ogórek, cukinia, oberżyna (uprawiane pod osłonami) 

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od początku fazy widocznego pierwszego kwiatostanu do końca fazy rozwoju owoców z zachowaniem okresu karencji (BBCH 50-80).

Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
Opryskiwanie: drobnokropliste.

Rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami 

przędziorki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od początku kwitnienia.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 150 – 1200 l/ha.
Ilość wody dostosować do powierzchni roślin na plantacji niezbędnej do pokrycia.

Opryskiwanie: drobnokropliste.

Szkółki leśne drzew liściastych i iglastych 

przędziorki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika zazwyczaj od maja do września.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 300 – 700 l/ha.
Opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środek zawiera substancje czynną acekwinocyl – inhibitor mitochondrialnego transportu elektronów kompleksu III – grupa IRAC 20B. Acekwinocyl nie wykazuje krzyżowej odporności z substancjami czynnymi zaliczanymi do inhibitorów mitochondrialnego transportu elektronów kompleksu I i II W razie konieczności wykonania powtórnego zabiegu należy zastosować akarycyd zawierający substancję czynną o odmiennym mechanizmie działania.

W przypadku wystąpienia silnego porażenia szkodnikiem lub gęstej pokrywy liściowej zaleca się stosowanie środka razem z dodatkiem zwilżacza.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W czasie kwitnienia drzew owocowych zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół.

W przypadku sadów
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 30 m od zbiorników i cieków wodnych.

W przypadku uprawy chmielu
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 35 m od zbiorników i cieków wodnych.

W przypadku szkółek drzew leśnych
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 25 m od zbiorników i cieków wodnych.

W przypadku uprawy truskawki lub pomidora, ogórka, cukinii, oberżyny, roślin ozdobnych w  gruncie lub pod nietrwałymi osłonami:
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

 Uwaga: w przypadku upraw pomidora, ogórka, cukinii, oberżyny lub roślin ozdobnych w  szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża, nie ma konieczności wyznaczania stref ochronnych.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
(okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin (1 dzień)

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ
(okres karencji):
Jabłoń, grusza – 30 dni.
Chmiel – 21 dni.
Pomidor, ogórek, cukinia, oberżyna – 3 dni.

Sporządzanie cieczy użytkowej

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
 • Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
 • Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
 • Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Rozproszenie rozcieńczonej cieczy użytkowej i wody po myciu aparatury wykonywać dopiero po obeschnięciu opryskiwanych roślin, obniżając ciśnienie robocze oraz zwiększając prędkość roboczą opryskiwacza.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w suchych i chłodnych miejscach,
 • w temperaturze 0°C – 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody/mydłem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności – 2 lata

Do pobrania