Niniejsza Polityka Prywatności określa politykę firmy Sumi Agro Poland w zakresie przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika, w tym za pomocą plików Cookies, a także zbierania i przetwarzania danych osobowych służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Definicje

 1. Administrator – oznacza SUMI AGRO POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-203), ul. Bonifraterska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy — XII Wydział Gospodarczy KRS 0000026416, NIP: 526-10-02-176, Regon: 010728745.
 2. Termin „dane osobowe” oznacza informacje identyfikujące lub umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej lub prawnej, na przykład, nazwisko, adres e-mail lub adres pocztowy, informacje o profilu działalności (rodzaj uprawy), wybieranych produktach.
 3. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 4. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 5. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 6. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenach pl.
 7. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 8. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych osobowych

I. Podstawa prawna i cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Użytkownika na to przetwarzanie, w tym w celach analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przypadku skorzystania z Użytkownika z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, dane zebrane za pomocą takiego formularza lub podczas późniejszego kontaktu z Administratorem, mogą być wykorzystywane:

 • do skontaktowania się z Użytkownikiem zgodnie z wyrażonym żądaniem, w tym także w celu przedstawienia Użytkownikowi żądanych informacji handlowych o informacji o produktach oferowanych przez Administratora, jak również opracowania i przedstawienia oferty dotyczącej wybranych przez Użytkownika produktów – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • w innych celach marketingowych Administratora, niezależnych od celów wymienionych powyżej – na podstawie wyrażonej przez Użytkownika odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

W przypadku formularzy dostępnych w Serwisie podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych oznaczonych w formularzach jako obowiązkowe lub wymagane uniemożliwi realizację celów, dla których formularz został udostępniony. 

W odniesieniu do usług świadczonych poprzez stronę www.sumiagro.pl, dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z usług Sumi Agro Poland (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług umieszczonych na stronach www.sumiagro.pl do potrzeb Użytkownika, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

II. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Możemy gromadzić określone dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres, telefon oraz inne dane kontaktowe), które Użytkownik poda w ramach korzystania ze strony w celach marketingowych.

Przekazane przez Użytkownika dane osobowe są poufne i podlegają ochronie. W żadnym wypadku nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawali zebranych danych podmiotom trzecim.

Jeśli wynika to z zakresu wyrażonej zgody, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane partnerom handlowym Administratora – dystrybutorom produktów oferowanych przez Administratora, w związku z opracowywaniem i przedstawieniem informacji handlowej albo oferty na żądanie Użytkownika. Wówczas dystrybutor stanie się odrębnym od Sumi Agro Poland  administratorem danych osobowych Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane tylko dystrybutorom wskazanym przez Użytkownika lub prowadzącym działalność w jego okolicy.     

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być też podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, np. dostawcy zewnętrznych systemów wspierających działalność Administratora, usługodawcy z zakresu IT, agencje marketingowe (tzw. procesorzy) – w takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizowania przez Administratora celów, w jakich zostały zebrane, jednak nie dłużej niż:

 • do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie zgody,
 • do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeśli takie prawo mu w danym przypadku przysługuje, a dane są przetwarzane na podstawie innej niż zgoda,
 • do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik.

Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji istotnie wpływających na Użytkownika. Dane mogą być jednak poddane profilowaniu w celu dopasowania treści marketingowych do potencjalnych zainteresowań Użytkownika.

 III. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych oraz prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych, o ile wskazują na to przepisy RODO,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi), Użytkownik:

 • ma prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • ma prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile wynika to z przepisów RODO,
 • jeżeli dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych: biuro@sumiagro.pl.

IV. Ochrona danych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych w celu ochrony ich przed przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zarówno proces gromadzenia danych, jak i przechowywania, zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

 

Cookies

I. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies
  Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

II. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,
   1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
   2.  poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
   3.  optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  2. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych,
  3. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA].

III. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Zmiana ustawień przeglądarki, aby wyłączyć automatyczne zapisywanie Cookies:
  Internet Explorer
  FireFox
  Opera
  Chrome
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.