Rzepak (zarówno ozimy jak i jary) atakowany jest przez około 30 gatunków szkodników. Wśród najgroźniejszych, powodujących wiosną najbardziej dotkliwe straty należy wymienić: chowacza brukwiaczka, chowacza czterozębnego, słodyszka rzepakowego, chowacza podobnika oraz pryszczarka kapustnika. Wszystkie te agrofagi można skutecznie zwalczać przy użyciu jednego środka – Mospilanu 20 SP.

Mospilan 20 SP jest na polskim rynku insektycydów produktem o najszerszym spektrum zwalczanych szkodników. Środek ma obecnie ponad 250 zastosowań, zarówno w uprawach rolniczych, jak i ogrodniczych a także w leśnictwie. Mospilan 20 SP oddziałuje na szkodniki kontaktowo i żołądkowo. Na roślinie działa: powierzchniowo, wgłębnie i układowo (systemicznie). Substancja czynna środka – acetamipryd, działając na układ nerwowy szkodnika powoduje paraliż a w konsekwencji śmierć. Po zabiegu Mospilanem szkodniki natychmiast przestają żerować, jednak ich śmierć następuje po kilku godzinach!

Najwcześniej, bo wraz z ruszeniem wegetacji na plantacjach rzepaku pojawia się chowacz brukwiaczek. Duża liczebność populacji tego szkodnika notowana jest na plantacjach, na których rzepak uprawiany jest kolejny rok. Elementem prawidłowo prowadzonej ochrony jest dobór odpowiedniego insektycydu, który charakteryzuje się skutecznością zwalczania w zmiennych wiosennych warunkach atmosferycznych, kiedy występują duże wahania temperatury. Użycie Mospilanu 20 SP jest idealnym rozwiązaniem, bowiem produkt jest skuteczny w szerokim zakresie temperatur, w tym w niskich. Chowacz czterozębny powoduje już mniejsze szkody niż wspomniany wcześniej chowacz brukwiaczek, jednak jego liczna obecność na plantacjach może skutkować zmniejszeniem plonu nawet o ponad 20%. Według obserwacji naukowców coraz częściej na plantacjach rzepaku mamy do czynienia z mieszanymi nalotami szkodników. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku chowaczy łodygowych i słodyszka – ostatnie naloty chowacza czterozębnego pokrywają się z pierwszymi nalotami słodyszka rzepakowego. Decydując się na zabieg insektycydowy, warto wybrać wówczas preparat, który skutecznie zwalcza oba gatunki szkodników np. Mospilan 20 SP.

Zabiegi ochronne w rzepaku często prowadzone są w czasie jego kwitnienia. Powszechnie wiadomo, że kwitnące rośliny tego gatunku stanowią źródło pokarmu dla pszczoły miodnej i ponad 100 gatunków innych owadów zapylających! Dlatego należy szczególną uwagę zwrócić na bezpieczeństwo tych organizmów, wybierając środki selektywne, działające wybiórczo. Takim produktem z pewnością jest Mospilan 20 SP, który jak potwierdziły badania prowadzone w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu, jest nietoksyczny dla owadów zapylających. Acetamipryd nie kumuluje się w pyłku ani w nektarze, tak więc pszczoły nie są narażone na wzrastanie poziomu tej toksyny w ich organizmie i pożywieniu dla larw.

Otwory wydrążone w łuszczynach przez chowacza podobnika są wykorzystywane przez pryszczarka kapustnika do składania jaj. Miejsca uszkodzeń powodowanych przez te szkodniki łuszczynowe rzepaku, stają się wrotami zakażenia, przez które do organizmu wnikają patogeny chorobotwórcze, np. sprawcy szarej pleśni, czy czerni krzyżowych. Ochrona rzepaku, zarówno przed chowaczem podobnikiem jak i pryszczarkiem kapustnikiem prowadzona jest w czasie opadania płatków kwiatowych. Termin ten stwarza możliwość zastosowania równocześnie zabiegu przeciw chorobom i szkodnikom. Producent środka Mospilan 20 SP poleca w tym terminie mieszaninę z fungicydem Yamato 303 SE, która została przebadana pod względem bezpieczeństwa dla pszczół.

Bardzo istotnym elementem ochrony rzepaku przed szkodnikami jest prawidłowo prowadzona agrotechnika oraz systematycznie wykonywane lustracje plantacji. Ochronę chemiczną należy podjąć po przekroczeniu przez agrofaga progu ekonomicznej szkodliwości. Monitoring można prowadzić przy użyciu żółtych naczyń chwytnych wypełnionych wodą. Przyrządy te służą do obserwacji pierwszych nalotów i aktywności szkodników, głównie żerujących na rzepaku chrząszczy.

W jaki sposób prowadzić monitoring szkodników rzepaku?

SZKODNIK MONITORING PRÓG SZKODLIWOŚCI DAWKA MOSPILANU 20 SP (g/ha)
chowacz brukwiaczek marzec 10 szt. w ciągu 3 dni w żółtym naczyniu 200-250*
chowacz czterozębny marzec, kwiecień 20 szt. w ciągu 3 dni w żółtym naczyniu 200-250*
chowacz podobnik kwiecień, maj 4 chrząszcze
na 25 roślin
120
pryszczarek kapustnik maj 1 owad dorosły
na 4 rośliny
120
słodyszek rzepakowy kwiecień 1-2 szt. chrząszczy
na 1 roślinie
80-120
*Według wieloletniej praktyki, potwierdzonej badaniami rynkowymi, producenci rzepaku stosują z powodzeniem w tym terminie Mospilan
w dawce 120 g/ha.