NOWOŚĆ!
Insektycyd

Środek ochrony roślin w formie zawieszki dozującej (dyspensera) (VP), który zawiera substancje czynne (feromony) uwalniane w sposób ciągły w czasie całego okresu aktywności motyli. Przeznaczony jest do wabienia i dezorientacji samców owocówki jabłkóweczki i zwójek: wydłubki oczateczki, bukóweczki, różóweczki, siatkóweczki, rdzaweczki a w konsekwencji ograniczenia występowania tych szkodników. Działanie środka nie polega na bezpośrednim zabijaniu szkodników. Wydzielające się z dyspenserów feromony poprzez dezorientację samców uniemożliwiają im zapłodnienie samic. Niezapłodnione samice nie składają jaj. Wówczas osobniki dorosłe giną nie przedłużając gatunku.

Oprócz ochrony sadów przed narażeniem na składanie jaj i żerowanie gąsienic w roku stosowania, technologia z zastosowaniem dyspenserów feromonowych w celu dezorientacji samców prowadzi do stopniowego ograniczania populacji szkodników na terenie chronionym, dlatego zaleca się jej stosowanie w kolejnych sezonach wegetacyjnych.

Zawartość substancji czynnej:

 • (E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol (związek z grupy nienasyconych alkoholi alifatycznych) – 252,3 g/kg (25,23%)*
 • dodekano-1-ol (związek z grupy nasyconych alkoholi alifatycznych) – 40,8 g/kg (4,08%)*
 • tetradekano-1-ol (związek z grupy nasyconych alkoholi alifatycznych) – 9,1 g/kg (0,91%)*
 • Octan (Z)-11-tetradeceno-1-ylu (związek z grupy estrów kwasu octowego) – 200,8 g/kg (20,08%)*
 • Octan (Z)-9-tetradeceno-1-ylu (związek z grupy estrów kwasu octowego) – 39,0 g/kg (3,90%)*
 • Octan (Z)-8-tetradeceno-1-ylu (związek z grupy estrów kwasu octowego) – 218,0 g/kg (21,80%)*
 • (Z)-8-tetradecen-1-ol (związek z grupy nienasyconych alkoholi alifatycznych) – 22,3 g/kg (2,23%)*

*łączna zawartość wszystkich substancji czynnych – nie mniej niż 308 mg/dyspenser

Zezwolenie MRiRW nr R – 23/2019 z dnia 23.01.2019 r

Uwaga

H315 – Działa drażniąco na skórę.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P261 – Unikać wdychania par.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P302+P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P333+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zebrać rozsypany produkt.

Jabłoń 

Owocówka jabłkóweczka, zwójki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 800 dyspenserów na 1 ha
Zalecana dawka: 500 – 800 dyspenserów na 1 ha

Termin stosowania: Dyspensery rozwieszać przed lotem motyli lub najpóźniej na początku lotów.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

UWAGI

 1. Większą od zalecanej liczbę dyspenserów stosować przy spodziewanym dużym nasileniu szkodników.
 2. Na obszarach gdzie zasiedlenie drzew przez owocówkę jabłkóweczkę jest powszechne, minimalna dawka dyspenserów powinna wynosić 700 dyspenserów na 1 ha.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Grusza 

Owocówka jabłkóweczka, zwójki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 800 dyspenserów na 1 ha
Zalecana dawka: 500 – 800 dyspenserów na 1 ha

Termin stosowania: Dyspensery rozwieszać przed lotem motyli lub najpóźniej na początku lotów.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

UWAGI

 1. Większą od zalecanej liczbę dyspenserów stosować przy spodziewanym dużym nasileniu szkodników.
 2. Na obszarach gdzie zasiedlenie drzew przez owocówkę jabłkóweczkę jest powszechne, minimalna dawka dyspenserów powinna wynosić 700 dyspenserów na 1 ha.

Czereśnia, wiśnia 

Zwójki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 800 dyspenserów na 1 ha
Zalecana dawka: 500 – 800 dyspenserów na 1 ha

Termin stosowania: Dyspensery rozwieszać przed lotem motyli lub najpóźniej na początku lotów.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

UWAGI

 1. Większą od zalecanej liczbę dyspenserów stosować przy spodziewanym dużym nasileniu szkodników.
 2. Na obszarach gdzie zasiedlenie drzew przez owocówkę jabłkóweczkę jest powszechne, minimalna dawka dyspenserów powinna wynosić 700 dyspenserów na 1 ha.

OPTYMALNE WARUNKI STOSOWANIA TECHNOLOGII DEZORIENTACJI FEROMONOWEJ:

 1. Regularny kształt sadu (zbliżony do kwadratu).
 2. Minimalna zalecana powierzchnia 3 ha (dopuszcza się powierzchnię minimalną 2 ha przy zachowaniu korzystnych wszystkich warunków).
 3. Wyrównana wysokość drzew.
 4. Płaskie ukształtowanie terenu.
 5. W sąsiedztwie należy unikać:
  – sadów zaniedbanych,
  – składowisk palet, skrzyniopalet, stert drewna i innych miejsc zimowania szkodników,
  – wysokich budowli, które mogą powodować powstawanie zawirowań powietrza na plantacji.

Większe zagęszczenie drzew oraz zastosowanie siatki przeciwgradowej poprawia równomierność dystrybucji feromonów w obrębie chronionej powierzchni sadu. 

SPOSÓB STOSOWANIA:

Dyspenser stanowi podwójna tuba złączona na obu końcach, którą należy umieścić w górnej części korony drzewa, nie niżej niż na 2/3 wysokości licząc od ziemi, najlepiej w cieniu.
Dyspensery należy zawieszać ręcznie lub, jeśli wysokość drzew uniemożliwia prawidłowe wieszanie ręczne, za pomocą urządzenia do wieszania, w sposób uniemożliwiający samoistne zsunięcie.
W rzędach skrajnych jak i innych częściach sadu narażonych na silniejsze naloty szkodników należy zawiesić większą liczbę dyspenserów, przy zachowaniu maksymalnej liczby 800 szt./ha.
Dyspensery należy rozwieszać równomiernie na całej powierzchni chronionej po uprzednim obliczeniu co ile drzew (lub co ile metrów) w rzędzie należy je wieszać. 

UWAGI:

 1. Opakowanie z dyspenserami należy otworzyć bezpośrednio przed użyciem.
 2. Substancje wabiące wydzielając się w ściśle określonej ilości powodują masowe wabienie samców przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
 3. Monitoring:
  Niezbędnym elementem stosowania technologii dezorientacji samców z użyciem dyspenserów feromonowych jest prowadzenie ścisłego monitoringu z użyciem pułapek do odłowów poszczególnych gatunków szkodników.
  Monitoring należy obowiązkowo prowadzić w trakcie sezonu wegetacyjnego, aby kontrolować intensywność lotu szkodników. Pojawienie się samców danego gatunku szkodnika w pułapkach może świadczyć o bardzo dużym zagęszczeniu jego populacji na chronionej plantacji i należy wtedy rozważyć podjęcie odpowiednich działań z zastosowaniem ochrony insektycydowej zgodnie z programem ochrony i zaleceniami zawartymi w etykiecie wybranego środka ochrony roślin.
  Monitoring prowadzony w roku poprzedzającym zastosowanie technologii dezorientacji feromonowej pozwala na określenie gatunków szkodników, a w szczególności nasilenia ich występowania, co jest pomocne w prawidłowym określeniu liczby wieszanych dyspenserów w roku następnym.
 4. W związku z faktem, że niektóre gatunki zwójek zimują w stadium gąsienicy, która rozpoczyna żerowanie już po przezimowaniu, zaleca się wykonanie jednego zabiegu insektycydowego na początku sezonu (w fazie przed kwitnieniem).
 5. Unikać zanieczyszczania dyspensera – Nie dotykać dyspensera bezpośrednio dłonią (stosować rękawice ochronne – np. nitrylowe). Jest to szczególnie istotne w pierwszym roku stosowania technologii dezorientacji feromonowej. 

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
(okres prewencji): Nie dotyczy

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
  zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
  lub paszą,
 • w chłodnym (ok. 5°C), suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności – 2 lata

Do pobrania

Chcesz wiedzieć więcej o japońskich blokerach rozmnażania szkodników? Wejdź tutaj »