Insektycyd
Isomate CTT to pierwszy produkt z innowacyjnej serii japońskich blokerów rozmnażania szkodników.

Środek występuje w formie zawieszek stopniowo uwalniających substancję imitującą feromon płciowy szkodników, która uniemożliwia samcom znalezienie drogi do samicy, blokując w ten sposób akt kopulacji i nie dopuszczając do zapłodnienia. To z kolei prowadzi do braku możliwości składania jaj i finalnie braku uszkodzeń owoców.

Isomate CTT

Dostępne opakowania: 171,6 g

Środek ochrony roślin w formie zawieszki (dyspensera), który zawiera substancje czynne (feromony) uwalniane w sposób regularny i ciągły w czasie całego sezonu wegetacyjnego. Przeznaczony jest do wabienia i dezorientacji samców owocówki jabłkóweczki, a w konsekwencji ograniczenia wystąpienia szkodnika w sadach jabłoniowych.

Zawartość substancji czynnej:

 • (E,E)-8,10 – dodekadieno-1-ol (związek z grupy alkoholi nienasyconych alifatycznych) –
  – 254 mg/dyspenser (52,4 %)
 • dodekano-1-ol (związek z grupy alkoholi alifatycznych) – 132 mg/dyspenser (30,6%)
 • tetradekano-1-ol (związek z grupy alkoholi alifatycznych) – 31 mg/dyspenser (7,1%)

Zezwolenie MRiRW nr R-106/2015 z dnia 29.07.2015 r.

Uwaga

H315 – Działa drażniąco na skórę.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P302+P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P332+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.
P362 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Zebrać rozsypany produkt.

Jabłoń 

owocówka jabłkóweczka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 500 dyspenserów na 1 ha

Termin stosowania: Dyspensery rozwieszać przed lotem motyli lub na początku lotów.

Sposób stosowania: Środek stosować w sadach o regularnym kształcie i powierzchni co najmniej 1 ha. W rzędach skrajnych jak i innych częściach sadu narażonych na silniejsze naloty szkodnika zawiesić większą liczbę dyspenserów. Dyspenser stanowi podwójna tuba złączona na obu końca, którą należy umieścić w górnej części korony drzewa, najlepiej w cieniu. Dyspenser należy zawiesić ręcznie lub za pomocą podajnika.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

UWAGI

 1. Opakowanie zbiorcze zawierające 400 sztuk dyspenserów, otworzyć bezpośrednio przed
  użyciem.
 2. Substancje wabiące wydzielając się w ściśle określonej ilości powodują masowe wabienie
  samców przez okres 6 miesięcy.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

 • Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin.
 • Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
(okres prewencji): Nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ
(okres karencji): Nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA,W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI
(okres karencji dla pasz): Nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Nie dotyczy

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
  zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
  lub paszą,
 • w chłodnym (ok. 5°C), suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności – 2 lata

Do pobrania

Chcesz wiedzieć więcej o japońskich blokerach rozmnażania szkodników? Wejdź tutaj »