pik-rzepakpik-warzywa

Nawóz formułowany

przeznaczony do stosowania w buraku cukrowym i ćwikłowym, w rzepaku i roślinach kapustnych. Zawiera molibden. Zaleca się stosowanie w zapobieganiu niedoboru składników oraz dla poprawy wysokości i jakości plonu.

Molytrac

Dostępne opakowania:
1 l;

Zawartość:

  • 15,3% = 250 g/l molibdenu (Mo)

Nawóz WE

UWAGA: Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety.
Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie u dystrybutora.

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE W UZASADNIONEJ POTRZEBIE. NIE PRZEKRACZAĆ ZALECANYCH DAWEK

P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

uwaga czlowiek

Uwaga
wersenian czterosodowy
H319: Działa drażniąco na oczy.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
P280: Nosić rękawice ochronne okulary ochronne.
P260: Nie wdychać gazu ani pary.
P264: Po pracy dokładnie umyć ręce i zanieczyszczoną skórę.
P305: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
P351: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
P338: Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Stosowanie nalistne.

Burak cukrowy, burak ćwikłowy.

Produkt można stosować
jednokrotnie – w fazie 4 liści właściwych – 1-3 l/ha, lub
dwukrotnie – w fazie 4-6 liści właściwych – 1 l/ha,
oraz przed zwarciem międzyrzędzi – 2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Rzepak.

Zabieg zapobiegający niedoborom molibdenu – dawka 0,25-0,5 l/ha w początkowej fazie wzrostu pędu głównego.
W sytuacji umiarkowanego niedoboru należy wykonać 2 zabiegi w dawce 0,25-0,5 l/ha – wfazie 4-6 liści oraz początkowej fazie wzrostu pędu głównego.
Przy dużym niedoborze składników odżywczych wykonać dodatkowy zabieg po 10-14 dniach. Nie stosować w fazie kwitnienia.
Zalecana ilość wody: 30-500 l/ha.

Groch, fasola

Dawka: 0,25-0,5 l/ha w fazie kiedy rośliny osiagają wysokość 5-15 cm.
Przy umiarkowanym bądź dużym niedoborze należy powtarzać zabieg w odstępach 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 30-200 l/ha.

Kapustowate.

Dawka: 0,25-0,5 l/ha w fazie 4-6 liści.
Przy umiarkowanym bądź dużym niedoborze należy powtarzać zabieg w odstępach 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 30-500 l/ha.

Kalafior.

Dawka: 0,25-0,5 l/ha w fazie 4-6 liści.
Przy umiarkowanym
bądź dużym niedoborze zabieg powtórzyć po 10-14 dni lub w fazie formowania główki / rozwoju róży kalafiora.
Zalecana ilość wody: 30-500 l/ha.
Sadzonki do wysadzania: dawka 5 ml/5 l wody na 1000 sadzonek.

Por.

Dawka: 0,25-0,5 l/ha dwa tygodnie po posadzeniu lub w przypadku siewu bezpośrednio w pole, kiedy rośliny osiągają 15 cm wysokości.
Zabieg powtórzyć 1-2 razy w odstępie 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: minimum 200 l/ha.

Cebula.

Dawka: 0,25-0,5 l/ha.
Stosować możliwie wcześnie, kiedy powierzchnia liścia osiągnie rozmiar umożliwiający efektywne wykonanie zabiegu.
W razie potrzeby zabieg powtórzyć dwa tygodnie później.
Zalecana ilość wody: 50-200 l/ha.

Uprawy w tunelach.

Dawka: 250 ml na 100 l wody.
Termin zabiegu identyczny jak w przypadku tej samej uprawy w gruncie.
Zalecana ilość wody: maksymalnie 1000 l/ha.

Więcej o niedoborach molibdenu w:

ZAWSZE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W ETYKIECIE

Zawartością opakowania przed użyciem kilkakrotnie wstrząsnąć. Nawóz należy wlewać poprzez filtr do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 3/4 objętości wodą (z włączonym mieszadłem). Po uzupełnieniu zbiornika do pełnej objętości wodą utrzymywać pracę mieszadła do zakończenia oprysku. Wszystkie elementy opryskiwacza powinny być czyste i prawidłowo ustawione. Nie należy pozostawiać cieczy roboczej w opryskiwaczu w czasie przerw na posiłki, lub na noc.

Mieszanie z innymi produktami: Należy dokładnie zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji w zakresie łącznego stosowania z innymi produktami. Za działanie łącznie stosowanych produktów odpowiada użytkownik.

W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznanej mieszanki na ograniczonym areale. Przed sporządzeniem mieszanki produktów zalecamy kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.

Środki ostrożności: Nie stosować na uprawy pod osłonami. Należy unikać skrajnych warunków pogodowych, takich jak: wysoka temperatura, wysoka wilgotność, susza, przymrozek, deszcz. Podczas stosowania produktu używać rękawic i okularów ochronnych. Opryskiwacz należy po zabiegu umyć.

Przechowywanie

  • Nawóz przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
  • Chronić przed przemarzaniem i przegrzaniem.

Okres ważności: produkt nie traci właściwości nawozowych podczas przechowywania pod warunkiem przestrzegania zasad składowania zawartych w etykiecie.

Gwarancja i odpowiedzialność

Firma PHOSYN CHEMICALS gwarantuje, iż zawartość oryginalnie zamkniętego pojemnika odpowiada zapisom na etykiecie. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku stosowania produktu podczas skrajnych warunków pogodowych i glebowych. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z wszelkich zagrożeń związanych z przechowywaniem i stosowaniem tego produktu niezgodnie z zapisami zawartymi w etykiecie.

Producent

Producent: PHOSYN CHEMICALS Ltd
Pocklington, York YO42 1DN, U.K.
Tel: +44 1759 302545 Fax: +44 1759 303650

Importer i Dystrybutor

Sumi Agro Poland Sp. z o.o.,
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
tel. +48 22 637 32 37, fax: 22 637 32 38
e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl