pik-burakpik-warzywapik-rzepak

Nawóz formułowany

przeznaczony do stosowania w rzepaku i roślinach kapustnych. Zawiera magnez, siarkę, bor, mangan i molibden. Zaleca się stosowanie w zapobieganiu niedoboru składników oraz dla poprawy wysokości i jakości plonu.

Photrel Rzepak i Burak

Dostępne opakowania:
10 kg

Zawartość:

  • 5% bor (B),
  • 7% mangan (Mn),
  • 0,4% molibden (Mo),
  • 13,3% tlenek magnezu (MgO),
  • 36,3% trójtlenek siarki (SO3)

Mieszanina mikroskładników pokarmowych boru (B), manganu (Mn) i molibdenu (Mo) z dodatkiem magnezu (Mg) i siarki (S)

Nawóz WE

UWAGA: Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety.
Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie u dystrybutora.

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE W UZASADNIONEJ POTRZEBIE. NIE PRZEKRACZAĆ ZALECANYCH DAWEK.

photrel corrosive

H360Fd: Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów (układzie nerwowym) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (narażenie inhalacyjne na pyły/mgły).
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P202: Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P260: Nie wdychać pyłu/rozpylonej cieczy.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P281: Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P308+313: W przypadku narażenia lub styczności: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.

Rzepak ozimy. 

Jesienią w dawce 1-2 kg/ha (zabieg ten korzystnie wpływa na przezimowanie rzepaku) i ponownie wiosną w dawce 1-3 kg/ha.
Zabieg wiosenny wykonać przed kwitnieniem.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Rzepak jary. 

Zabieg w fazie 4−9 liści właściwych w dawce 1-3 kg/ha.
Zaleca się powtórzenie zabiegu po 10−14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Kapustne. 

Pierwszy zabieg wykonać w fazie umożliwiającej prawidłowe przyjęcie oprysku (np.: faza 4−6 liści właściwych) w dawce 2-3 kg/ha.
Zaleca się powtórzenie zabiegu po 10−14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Burak cukrowy 

3 kg/ha w fazie 4-6 lisci właściwych.
Zaleca sie powtórzenie zabiegu po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Więcej o niedoborach:

ZAWSZE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W ETYKIECIE

Zawartością opakowania przed użyciem kilkakrotnie wstrząsnąć. Nawóz należy wlewać poprzez filtr do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 3/4 objętości wodą (z włączonym mieszadłem). Po uzupełnieniu zbiornika do pełnej objętości wodą utrzymywać pracę mieszadła do zakończenia oprysku. Wszystkie elementy opryskiwacza powinny być czyste i prawidłowo ustawione. Nie należy pozostawiać cieczy roboczej w opryskiwaczu w czasie przerw na posiłki, lub na noc.

Mieszanie z innymi produktami: Należy dokładnie zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji w zakresie łącznego stosowania z innymi produktami. Za działanie łącznie stosowanych produktów odpowiada użytkownik. W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznanej mieszanki na ograniczonym areale. Przed sporządzeniem mieszanki produktów zalecamy kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.

Środki ostrożności: Nie stosować na uprawy pod osłonami. Należy unikać skrajnych warunków pogodowych, takich jak: wysoka temperatura, wysoka wilgotność, susza, przymrozek, deszcz. Podczas stosowania produktu używać rękawic i okularów ochronnych. Opryskiwacz należy po zabiegu umyć.

Przechowywanie

  • Nawóz przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
  • Chronić przed przemarzaniem i przegrzaniem.

Okres ważności: produkt nie traci właściwości nawozowych podczas przechowywania pod warunkiem przestrzegania zasad składowania zawartych w etykiecie.

Gwarancja i odpowiedzialność

Firma PHOSYN CHEMICALS gwarantuje, iż zawartość oryginalnie zamknitego pojemnika odpowiada zapisom na etykiecie. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku stosowania produktu podczas skrajnych warunków pogodowych i glebowych. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z wszelkich zagrożeń związanych z przechowywaniem i stosowaniem tego produktu niezgodnie z zapisami zawartymi w etykiecie.

Producent

Producent: PHOSYN CHEMICALS Ltd
Pocklington, York YO42 1DN, U.K.
Tel: +44 1759 302545 Fax: +44 1759 303650

Importer i Dystrybutor

Sumi Agro Poland Sp. z o.o.,
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
tel. +48 22 637 32 37, fax: 22 637 32 38
e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl