pik-rzepakpik-zbozepik-sady

Środek chwastobójczy

w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) przed zbiorem pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych (ścierniska), w uprawie jabłoni, a także do likwidacji ugorów i odłogów.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i opryskiwaczy ręcznych.

Trustee Hi-Aktiv SL

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l; 20 l


Zawartość substancji czynnej:

 • glifosat w postaci soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów) – 490 g/l (40,0%)

Zezwolenie MRiRW nr R-60/2013 z dnia 18.04.2013 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-527/2015d z dnia 18.06.2015 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-57 /2017d z dnia 01 .02 .2017 r.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować odzież ochronną.

Trustee Hi-Aktiv SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe:
dawka 2,2 l/ha: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, wiechlina roczna;
dawka 2,9 l/ha: fiołek polny, jasnota biała, jasnota różowa, koniczyna biała, kupkówka pospolita, lucerna mieszańcowa, perz właściwy, pięciornik kurze ziele, samosiewy zbóż, stokłosa płonna, tymotka łąkowa;
dawka 3,7 l/ha: bodziszek drobny, jaskier rozłogowy, jasnota purpurowa, jeżyna zwyczajna, komosa biała, łopian mniejszy, marchew zwyczajna, mniszek pospolity, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, szczaw polny.

 

A. Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)
Termin stosowania: środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty.
Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,9–3,7 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

B. Jabłoń
Termin stosowania: środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, w dawce niezbędnej do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,2–3,7 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Uwagi:

 1. Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego zachwaszczenia perzem.
 2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).
 3. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

C. Likwidacja ugorów i odłogów

Termin stosowania: środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,7 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,9–3,7 l/ha.
Dawki dostosować do występujących gatunków chwastów lub zbędnej roślinności.

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

UWAGA

Stosując wodę w ilości 100-150 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie drobnokropliste, natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.

D. Pola uprawne przed zbiorem zbóż
– zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja

Uwaga:
Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy warunki agrotechniczne lub pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.

Pszenica ozima, jęczmień ozimy

Termin stosowania: środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. Podczas stosowania środka w celu desykacji ziarna dodatkowo zwalczane są chwasty.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,9 l/ha w 200–300 l wody.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,2 l/ha w 100–150 l wody (zalecane opryskiwanie: średniokropliste)

lub
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,9 l/ha w 200-300 l wody (zalecane opryskiwanie: drobnokropliste)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Uwagi:

 1. Zabieg przeprowadzić wyłącznie w przypadku wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.
 2. W przypadku ułatwiania zbioru stosować niższą z zalecanych dawek.
 3. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem,
 4. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
 5. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami roślin bobowatych.
 6. Nie stosować środka w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.
 7. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.

E. Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego
– zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja

Uwaga:

Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku ozimego lub jego części w sytuacji wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku do zbioru.

Termin stosowania: środek stosować, gdy wilgotność nasion wynosi (mierzona wilgotnościomierzem) poniżej 30%.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. Podczas stosowania środka w celu desykacji ziarna dodatkowo zwalczane są chwasty.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,9 l/ha w 200–300 l wody.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,2 l/ha w 100–150 l wody (zalecane opryskiwanie: drobnokropliste)

lub
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,9 l/ha w 200-300 l wody (zalecane opryskiwanie: średniokropliste).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Uwaga:
Nie stosować na plantacjach nasiennych.

Na polu gdzie stosowano Trustee Hi-Aktiv SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:

 • przed wschodami chwastów,
 • na liście, pędy oraz nie zdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,
 • na rośliny mokre,
 • przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu).
 • podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
(okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ
(okres karencji): pszenica ozima, jęczmień ozimy, rzepak ozimy – 14 dni, jabłoń – nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI
(okres karencji dla pasz): nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego
w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe (ale nie wcześniej niż 6 godzin po zakończeniu zabiegu) lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów nie będących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze 0°C–30°C.
  Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
  Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
  Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 2 lata