pik-rzepak

Preparat sklejający i powlekający.

Zapobiega osypywaniu i porastaniu nasion rzepaku.

Dostępne opakowania:
1 l, 5 l

Preparat  VICE STRONG ogranicza pękanie łuszczyn i osypywanie nasion rzepaku oraz obniża ryzyko porastania nasion przed zbiorem.

Preparat VICE STRONG zawiera w swoim składzie emulsję karboksylowanego kopolimeru butadienowo-styrenowego, która po zastosowaniu tworzy cienką powłokę, dzięki czemu łuszczyny są mniej podatne na pękanie i osypywanie nasion.

Po zastosowaniu preparatu VICE STRONG wszystkie fizjologiczne procesy życiowe w roślinach rzepaku zachodzą w sposób niezakłócony, ponieważ kopolimerowa powłoka jest przepuszczalna dla powietrza i pary wodnej, a jednocześnie powłoka ta nie przepuszcza wody opadowej. Dzięki temu łuszczyny rzepaku szybciej dosychają, a nasiona rzepaku są mniej podatne na porastanie, gdyż nie są narażone na bezpośrednie działanie wody z opadów deszczu i rosy w trakcie dojrzewania.

Zawiera emulsję karboksylowanego kopolimeru butadienowo-styrenowego

Atest NIZP-PZH nr PZH/BT-3423/2018

P280 – Stosować ochronę oczu.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Stosowanie

Preparat należy stosować około 3–4 tygodnie przed zbiorem rzepaku, gdy łuszczyny zaczynają żółknąć, ale jeszcze są elastyczne i pozwalają się zginać bez pękania (BBCH 81-83).

Dawkowanie

Zalecana dawka: 0,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 250 – 400 l/ha.

Dawkę preparatu oraz ilość użytej wody należy dostosować do wielkości roślin i zagęszczenia łanu.

Sporządzanie cieczy użytkowej

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania dokładnie wstrząsnąć.
 • Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
  z włączonym mieszadłem. Uzupełnić wodą do potrzebnej objętości.
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza.
 • Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Postępowanie z resztkami cieczy uzytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację,
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania preparatu

Środki ostrożności dla osób stosujących preparat:

Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód preparatem lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania preparatu i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Preparat przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w szczelnie zamkni

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 50C i nie wyższej niż 300C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po produkcie do innych celów.

Opróżnione opakowania po produkcie zaleca się zwrócić do sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony lub można je potraktować jako odpady komunalne.

Do pobrania