pik-sadypik-truskawkapik-ziemniaki

Nawóz formułowany

do stosowania nalistnego. Zaleca się stosowanie w zapobieganiu niedoboru fosforu i wapnia oraz dla poprawy wysokości i jakości plonu.

Seniphos (Fosfor + Wapń)

Dostępne opakowania:
5 l; 10 l; 25 l

Zawartość:

  • 3% azot (N) ca kowitego [1% azot azotanowy, 2% azot amonowy],
  • 23,6% = 310 g/l pięciotlenek fosforu (P2O5),
  • 4,3% tlenek wapnia (CaO)

Nawóz WE

UWAGA: Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety.
Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie u dystrybutora.

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE W UZASADNIONEJ POTRZEBIE. NIE PRZEKRACZAĆ ZALECANYCH DAWEK.

 

korozja

H290:Może powodować korozję metali.
H314:Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P260-b:Nie wdychać gazu ani pary.
P280-d:Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną oraz ochronę oczu/twarzy.
P234:Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
P305:W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
P351:Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
P338:Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310:Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P303:W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
P361-a:Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
P353-a:Spłukać skórę wodą.

UN 3264, CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S (contains phosphoric acid)

Czarna porzeczka. 

3 do 4 zabiegów w dawce 4-5 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać kiedy zostanie wykształconych 50% zawiązków, drugi kiedy zostaną wykształcone wszystkie zawiązki i ostatni w fazie grubienia zawiązków.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Jabłonie, grusze 

dawkę 5 l/ha stosować co 10-14 dni od fazy różowego pąka do dwóch tygodni po kwitnieniu.
Wykonać 2-4 zabiegów.
W celu poprawy wybarwienia jabłek stosować Seniphos w dawce 5 l/ha.
Wykonać 2 zabiegi, w odstępie 7-14 dni) w początkowym okresie wybarwiania owoców, to jest około 2-3 tygodnie przed zbiorem lub 1 zabieg w dawce 10 l/ha na 2-3 tygodnie przed zbiorem jabłek.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.

Maliny. 

3 zabiegi w dawce 4-5 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać na początku kwitnienia drugi pod koniec kwitnienia i ostatni w czasie wzrostu owoców.
Zalecana ilość wody: 300-500 l/ha.

Truskawka 

2 zabiegi w dawce 10 l/ha lub 3-4 zabiegów w dawce 5 l/ha.
Zabiegi wykonywać od początku kwitnienia, powtarzać co 7-10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.

Wiśnie, czereśnie, śliwy. 

Wykonać 2 zabiegi w dawce 10 l/ ha lub 3-5 zabiegów w dawce 5 l/ha co 7-14 dni od fazy opadania płatków.
Zalecana ilość wody: 500−1000 l/ha.

Ziemniaki. 

W celu przyspieszenia wzrostu po wschodach stosować 10 l/ha tydzień po całkowitych wschodach roślin na plantacji.
W celu zwiększenia ilości bulw: zastosować 15 l/ha w okresie tworzenia bulw (tj. kiedy 50% zakończeń stolonów ma większą średnicę niż reszta stolonów).
W celu zwiększania wielkości bulw: minimum 2 zabiegi w dawce 5-10 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać w czasie powiększania się bulw (tzn., kiedy pierwsze wykształcone bulwy mają średnicę większą niż 10 mm) kolejne zabiegi wykonywać co 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Więcej o niedoborach:

ZAWSZE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W ETYKIECIE

Zawartością opakowania przed użyciem kilkakrotnie wstrząsnąć. Nawóz należy wlewać poprzez filtr do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 3/4 objętości wodą (z włączonym mieszadłem). Po uzupełnieniu zbiornika do pełnej objętości wodą utrzymywać pracę mieszadła do zakończenia oprysku. Wszystkie elementy opryskiwacza powinny być czyste i prawidłowo ustawione. Nie należy pozostawiać cieczy roboczej w opryskiwaczu w czasie przerw na posiłki, lub na noc.

Mieszanie z innymi produktami: Należy dokładnie zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji w zakresie łącznego stosowania z innymi produktami. Za działanie łącznie stosowanych produktów odpowiada użytkownik.
W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznanej mieszanki na ograniczonym areale. Przed sporządzeniem mieszanki produktów zalecamy kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.

Środki ostrożności: Nie stosować na uprawy pod osłonami. Należy unikać skrajnych warunków pogodowych, takich jak: wysoka temperatura, wysoka wilgotność, susza, przymrozek, deszcz. Podczas stosowania produktu używać rękawic i okularów ochronnych. Opryskiwacz należy po zabiegu umyć.

Przechowywanie

  • Nawóz przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
  • Chronić przed przemarzaniem i przegrzaniem.

Okres ważności: produkt nie traci właściwości nawozowych podczas przechowywania pod warunkiem przestrzegania zasad składowania zawartych w etykiecie.

Gwarancja i odpowiedzialność

Firma PHOSYN CHEMICALS gwarantuje, iż zawartość oryginalnie zamkniętego pojemnika odpowiada zapisom na etykiecie. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku stosowania produktu podczas skrajnych warunków pogodowych i glebowych. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z wszelkich zagrożeń związanych z przechowywaniem i stosowaniem tego produktu niezgodnie z zapisami zawartymi w etykiecie.

Producent

Producent: PHOSYN CHEMICALS Ltd
Pocklington, York YO42 1DN, U.K.
Tel: +44 1759 302545 Fax: +44 1759 303650

Importer i Dystrybutor

Sumi Agro Poland Sp. z o.o.,
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
tel. +48 22 637 32 37, fax: 22 637 32 38
e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl