pik-sadypik-kukurydzapik-zbozepik-ziemniaki

Nawóz formułowany

do stosowania nalistnego. Zaleca się stosowanie w zapobieganiu niedoborom cynku oraz dla poprawy wysokości i jakości plonu.

Zintrac (Zn 700 g/l)

Dostępne opakowania:
5 l

Zawartość:

  • 40% = 700 g/l cynku (Zn) całkowitego
    Nawóz cynku w zawiesinie

Nawóz WE

UWAGA: Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety.
Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie u dystrybutora.

GHS-pictogram-pollu.svg

UWAGA
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe
skutki.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P391: Zebrać wyciek

Kukurydza. 

1 l/ha w fazie 3-8 liści właściwych.
W przypadku silnych niedoborów zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Zboża. 

0,5-1 l/ha od fazy 2 liści właściwych do fazy widocznego pierwszego kolanka (BBCH 12-31). W przypadku poważnych niedoborów, zabieg należy powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Ziemniaki. 

1 l/ha tydzień po całkowitych wschodach roślin na plantacji.
W przypadku silnych niedoborów zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Jabłonie. 

1-2 l/ha w fazie pękania pąków i ponownie w końcu fazy kwitnienia.
Nie stosować podczas kwitnienia.
Można również wykonać zabieg w dawce 0,5 l/ha sześć tygodni po wykształceniu zawiązków i jeżeli jest to konieczne powtórzyć po 14-21 dniach jednak nie później niż na miesiąc przed zbiorem owoców.
Kolejny zabieg wykonać po zbiorze owoców, ale przed żółknięciem (starzeniem) liści w dawce 1-2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
*W przypadku odmian wrażliwych na ordzawienie opóźnić pierwszy zabieg do 6 tygodni po kwitnieniu.

Więcej o niedoborach cynku w:

 

ZAWSZE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W ETYKIECIE

Zawartością opakowania przed użyciem kilkakrotnie wstrząsnąć. Nawóz należy wlewać poprzez filtr do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 3/4 objętości wodą (z włączonym mieszadłem). Po uzupełnieniu zbiornika do pełnej objętości wodą utrzymywać pracę mieszadła do zakończenia oprysku. Wszystkie elementy opryskiwacza powinny być czyste i prawidłowo ustawione. Nie należy pozostawiać cieczy roboczej w opryskiwaczu w czasie przerw na posiłki, lub na noc.

Mieszanie z innymi produktami: Należy dokładnie zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji w zakresie łącznego stosowania z innymi produktami. Za działanie łącznie stosowanych produktów
odpowiada użytkownik.
W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznanej mieszanki na ograniczonym areale. Przed sporządzeniem mieszanki produktów zalecamy kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.

Środki ostrożności: Nie stosować na uprawy pod osłonami.
Należy unikać skrajnych warunków pogodowych, takich jak: wysoka temperatura, wysoka wilgotność, susza, przymrozek, deszcz. Podczas stosowania produktu używać rękawic i okularów ochronnych. Opryskiwacz należy po zabiegu umyć.

Przechowywanie

  • Nawóz przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
    Chronić przed przemarzaniem i przegrzaniem.

Okres ważności: produkt nie traci właściwości nawozowych podczas przechowywania pod warunkiem przestrzegania zasad składowania zawartych w etykiecie.

Gwarancja stabilności formulacji – 2 lata od daty produkcji. W przypadku pojawienia się osadu na skutek długotrwałego przechowywania (ponad 2 lata) produkt może być zastosowany pod warunkiem przywrócenia pierwotnej formulacji poprzez dokładne wymieszanie.

Gwarancja i odpowiedzialność

Firma PHOSYN CHEMICALS gwarantuje, iż zawartość oryginalnie zamkniętego pojemnika odpowiada zapisom na etykiecie. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku stosowania produktu podczas skrajnych warunków pogodowych i glebowych. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z wszelkich zagrożeń związanych z przechowywaniem i stosowaniem tego produktu niezgodnie z zapisami zawartymi w etykiecie.

Producent

Producent: PHOSYN CHEMICALS Ltd
Pocklington, York YO42 1DN, U.K.
Tel: +44 1759 302545 Fax: +44 1759 303650

Importer i Dystrybutor

Sumi Agro Poland Sp. z o.o.,
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
tel. +48 22 637 32 37, fax: 22 637 32 38
e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl